Dofinansowanie na rozwój czytelnictwa dla ponad 200 placówek

grafika źródło: ŚUW

Decyzją wojewody śląskiego 208 szkół lub bibliotek pedagogicznych uzyska wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.
W edycji 2019/2020 do wojewody śląskiego wpłynęło 228 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.858.780 zł. Ocenie merytorycznej podlegało przy tym 208 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1.697.520 zł (8 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych, 12 wniosków zostało wycofanych przez organy prowadzące). Przyznany dla województwa śląskiego limit środków pozwolił na przyznanie dofinansowania 208 szkołom lub bibliotekom pedagogicznym.
WAŻNE! Wydatki na zakup nowości wydawniczych (zarówno dotacja, jak i wkład własny) mogą być ponoszone po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Jednostronne podpisanie umowy przez organ prowadzący nie oznacza, że umowa została zawarta. Datą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez wojewodę lub osobę przez niego upoważnioną, czyli stronę, która jako ostatnia podpisuje umowę i wpisuje datę jej zawarcia. Pismo informujące o zwiększeniu przez wojewodę śląskiego planu dotacji jest przekazywane do podmiotu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pismo to nie stanowi podstawy do ponoszenia wydatków.
Umowy o dofinansowanie będą zawierane po zwiększeniu przez Ministra Finansów budżetu wojewody.

źródło: ŚUW