Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła nową stację LNG na Śląsku

Krzepice w województwie śląskim to kolejna miejscowość, w której Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG). Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa uzyska miejscowy przemysł i odbiorcy indywidualni.

Oficjalne otwarcie stacji w Krzepicach odbyło się 8 października. Zarówno gmina, jak i miasto były dotąd pozbawione dostępu do gazu ziemnego. Mieszkańcy liczą, że inwestycja PSG przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i przyciągnie kolejnych inwestorów. W samych Krzepicach większość indywidualnych kotłowni opalanych jest głównie węglem, drewnem i olejem. Dzięki budowie stacji LNG mieszkańcy będą mogli korzystać z gazu ziemnego, m.in. do celów grzewczych, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości powietrza.

– Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że coraz więcej rodzin i firm dostrzega zalety błękitnego paliwa. Gaz ziemny to atrakcyjne cenowo i niskoemisyjne źródło energii. Cieszymy się, że mieszkańcy Krzepic będą mogli korzystać z tego przyjaznego środowisku paliwa już przed nadchodzącą zimą, gdyż zastosowanie gazu, między innymi do ogrzewania domów, może w krótkim czasie przyczynić się do poprawy jakości powietrza – powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG. I dodał – Celem naszego Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski jest zapewnienie możliwości korzystania z gazu ziemnego wszystkim zainteresowanym rodzinom i firmom. Zgodnie z planem do końca 2022 roku 90 proc. społeczeństwa będzie mieszkało w gminach z dostępem do błękitnego paliwa.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski w liście skierowanym do uczestników konferencji napisał, że dzięki uzyskaniu dostępu do błękitnego paliwa mieszkańcy Krzepic oraz miejscowy przemysł zyskają w wielu aspektach, zarówno w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, jak niezwykle ważnym wymiarze ekologicznym.

Prezentujący inwestycję Marian Żołyniak, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, poinformował, że budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG to jeden z elementów realizacji Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, będącego największym przedsięwzięciem w zakresie rozbudowy infrastruktury gazowej od czasów przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dodał również, że dzięki tzw. gazyfikacji wyspowej możliwe jest dostarczanie gazu odbiorcom z rejonów, w których tradycyjna gazyfikacja byłaby niemożliwa lub bardzo kosztowna i pracochłonna.

Oprócz stacji LNG Polska Spółka Gazownictwa wybudowała w Krzepicach niemal 20 km gazociągów średniego ciśnienia. Na obszarze województwa śląskiego, w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, zgazyfikowanych zostanie łącznie 16 gmin. Obecnie PSG dystrybuuje gaz ziemny na terenie 133 ze 167 śląskich gmin. Stopień gazyfikacji województwa wynosi niemal 80% i jest jednym z najwyższych w kraju.

Gazyfikacja Krzepic to kolejna inwestycja, realizowana przez PSG w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Zgodnie z jego założeniami do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. PSG zbuduje też, do końca 2022 roku, minimum 77 stacji LNG w całym kraju.

Polska Spółka Gazownictwa jest wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży transportu błękitnego paliwa gazociągami średnich i niskich ciśnień, zarządzając siecią 189 tys. km gazociągów, które transportują rocznie przez Polskę ponad 11,75 mld m3 gazu. PSG to także największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG zatrudniająca około 11,5 tys. osób.

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Fot.: Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego