Rekrutacja do Niższego Seminarium Duchownego

Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej przyjmuje chłopców po ukończeniu gimnazjum, którzy szukają pomocy w odpowiednim rozeznaniu drogi życiowej. Stwarza uczniom warunki rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i oferuje duże możliwości uprawiania sportu.

W terminie od 4 maja do 24 czerwca 2017 roku kandydaci do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie składają w sekretariacie szkoły podanie /do pobrania/, do którego dołączają:
– życiorys
– 3 fotografie podpisane na odwrocie
– opinię księdza proboszcza lub katechety
– świadectwo chrztu i bierzmowania
– odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL
– wykaz ocen z I półrocza III klasy gimnazjum
– wpisowe 150 zł wpłacane wraz ze złożeniem podania /bezpośrednio w sekretariacie lub na rachunek bankowy szkoły/

Po zakończeniu roku szkolnego, w wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci składają:
– zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego/oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
– świadectwo ukończenia gimnazjum /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/,
kartę zdrowia

Niższe Seminarium Duchowne jako trzyletnie liceum ogólnokształcące realizuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Młodzież uczy się języków obcych: angielskiego, francuskiego i łacińskiego. Trzyletni cykl nauczania i wychowania kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Seminarium dysponuje między innymi salą informatyczną z dostępem do internetu, biblioteką, nowoczesną salą gimnastyczną oraz kortem tenisowym. Uczniowie mieszkają w internacie.

Adres:
Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące, ul. Piotrkowska 17, 42-200 Częstochowa,
tel.(0-34) 324-11-09, fax (0-34) 324-55-94
www.nsd.niedziela.pl
e-mail: nsd@niedziela.pl

Szczegóły na stronie www.nsd.niedziela.pl