Weź udział w konkursie „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

katyn-720x540

Jeszcze tylko do 27 lutego można przesyłać prace w ramach VI Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, a także zachęcenie młodych ludzi do samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych.
– To bardzo ważne dla młodych ludzi, aby mieli poczucie, z jakiego narodu wyrastają i jakiego są nasze korzenie historyczne. Bo tylko ten jest w stanie rozwinąć skrzydła w przyszłości, który zna swoją przeszłość. (…) Młodzi ludzie są zainteresowani poznawaniem historii, odkrywaniem historii i ciągle chcą wiedzieć, i pokazują swoim przykładem, że prawda jest ciekawa i tylko prawda nas wyzwoli – zaznacza poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która jest organizatorem konkursu.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowanymi przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską, a finaliści otrzymają nagrody rzeczowe. Konkurs jest również szansą na debiut literacki, ponieważ najlepsze prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji. Rozstrzygnięcie planowane jest na 27 marca 2015 r.

Zasady Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:
I etap: szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel języka polskiego i nauczyciel historii, ocenia prace uczniów i kwalifikuje do II etapu (wojewódzkiego) Konkursu maksymalnie 3 prace. Komisja sporządza protokół według załączonego wzoru (załącznik Nr 1) i przesyła wraz z wyróżnionymi pracami do Organizatora Konkursu.
II etap: wojewódzki – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się z polonistów i historyków ocenia prace i przyznaje wyróżnienia.
2. Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
3. Praca powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika Konkursu.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony prawidłowo i czytelnie (załącznik Nr 2).
5. Nadesłane prace nie będą zwracane.

Forma pracy
1. Praca, napisana w języku polskim, może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: do 5 stron wydruku komputerowego (czcionka 12 pkt.; interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie).
2. Prace konkursowe w postaci wydruku komputerowego wraz z kopią umieszczoną na opisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD (zapisane w programie WORD) oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym powinny być przesłane na adres podany
w dalszej części regulaminu. Każda z prac wraz z płytą CD powinna być umieszczona
w osobnej koszulce foliowej. Nie należy przesyłać prac pocztą elektroniczną.
3. Praca powinna zawierać notkę biograficzną o autorze pracy, dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
4. Praca, podpisana imieniem i nazwiskiem autora, powinna również zawierać adres
do korespondencji oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
5. Praca powinna być oryginalna – wcześniej nigdzie nie wykorzystywana.

Temat Konkursu
Myśl przewodnia Konkursu brzmi: „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT [expires] => Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT Expires: Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Feb 2018 04:07:01 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )