Prawo po Twojej stronie

 

Na antenie Radia Fiat prezentujemy cykl audycji Prawo po Twojej stronie. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Fiat we wtorki, czwartki, piątki, soboty i niedziele o godz. 13.15. Audycja realizowana wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.

Audycja 20 z 2 maja 2021:
Przemoc domowa ma różne oblicza, każde z nich powoduje cierpienia. Osobami szczególnie poszkodowanymi przemocą domową są dzieci, które choć nie zawsze są jej bezpośrednimi obiektami, to w każdym przypadku znacznie bardziej cierpią niż osoby dorosłe. W audycji przypominamy również w jaki sposób i komu udzielana jest pomoc w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie, który w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, prowadzi Stowarzyszenie Etoh. Gościem audycji jest Dawid Sztajner, psycholog z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/20_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 19 z 1 maja 2021:
Wiele z osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości przez Stowarzyszenie Etoh w Częstochowie to ofiary przemocy domowej, zarówno dzieci, jak i dorośli. O świadczonych w ośrodku różnych formach pomocy rozmawiamy z psychologiem Dawidem Sztajnerem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/19_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 18 z 30 kwietnia 2021:
Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. W Częstochowie miejscem gdzie pokrzywdzeni mogą szukać pomocy jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie Etoh. Wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje on współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami. Rozmawiamy z psychologiem pracującym w ośrodku, Dawidem Sztajnerem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/18_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 17 z 29 kwietnia 2021:
O działalności Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego przez Stowarzyszenie Etoh w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z pracownikiem ośrodka Dawidem Sztajnerem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/17_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE-1.mp3]

Audycja 16 z 27 kwietnia 2021:
Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Rozmawiamy o tym z asp. Danielem Zychem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/16_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 15 z 25 kwietnia 2021:
Znowelizowana tzw ustawa antyprzemocowa ma za zadanie znacznie obniżyć ilość aktów przemocy domowej w Polsce. Istniała obawa, że liczne zamknięcia w domach wynikające z obostrzeń sanitarnych, mogą prowadzić do znacznego wzrostu ich liczby. Na podstawie statystyk prowadzonych przez policję, można jednak powiedzieć, że w regionie częstochowskim nie odnotowano wzrostu liczby przypadków przemocy domowej w porównaniu z analogicznymi okresami czasu w poprzednich latach. Rozmawiamy o tym z aspirantem Danielem Zychem z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/15_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 14 z 24 kwietnia 2021:
W listopadzie 2020 roku weszła w życie tzw ustawa antyprzemocowa, której założenia mają wspierać przede wszystkim ofiary przemocy domowej. O ustawie antyprzemocowej rozmawiamy z aspirantem Danielem Zychem z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/14_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 13 z 23 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z nawiązek bądź świadczeń pieniężnych zasądzonych przez sąd, potrąceń za pracę skazanych, spadków, dotacji i innych źródeł. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/13_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 12 z 22 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać nie tylko osobom poszkodowanym przestępstwem, ale również sprawcom przestępstw. Pomoc postpenitencjarna może przybierać różne formy: może to być pomoc finansowa, pomoc psychologiczna czy też prawna. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. O pomocy postpenitencjarnej rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/12_LOKALNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 11 z 20 kwietnia 2021:
Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona ona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną. O tej części zadań Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/11_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 10 z 18 kwietnia 2021:
30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Ustawa antyprzemocowa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/10_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 9 z 17 kwietnia 2021:
Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc finansowa, prawna jak i psychologiczna. W dobie pandemii koronawirusa jest to szczególnie ważne w przypadkach przemocy domowej. Naszym rozmówcą jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/9_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 8 z 16 kwietnia 2021:
Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany prawne, polegające na nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych, są realizacją wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Dostosowują również polskie przepisy do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, a także ustanawiającej minimalne normy w dziedzinie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Naszym rozmówcą jest Europoseł Beata Kempa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/8_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 7 z 15 kwietnia 2021:
Dostosowując polskie prawo do standardów Europejskich Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizacje przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych. Wprowadzają one prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci – m.in. bezpłatną pomoc prawnika, zrozumiałe dla najmłodszych wskazówki, szkolenia dla sędziów z zasad kontaktu z dziećmi. Naszym rozmówcą jest Europoseł Beata Kempa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/7_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 6 z 13 kwietnia 2021:
Co roku w Polsce około 200 tys. osób staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/6_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 5 z 11 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/5_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 4 z 10 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/4_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 3 z 9 kwietnia 2021:
Dzieci pokrzywdzone przez sprawcę przemocy seksualnej przeżywają dramat. Dlatego nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagwarantują im dostęp do profesjonalnego wsparcia z urzędu – adwokata albo radcy prawnego.Projekt wprowadza zasadę, że gdy w procesie karnym bierze udział dziecko, należy się z nim komunikować w przystępny sposób. O przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiecie zmian ustawowych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 2 z 8 kwietnia 2021:
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet zmian ustawowych pomoże dzieciom – pokrzywdzonym i świadkom przestępstw – czuć się bezpiecznie podczas postępowania karnego. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 1 z 6 kwietnia 2021:
Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzi prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci – m.in. bezpłatną pomoc prawnika, zrozumiałe dla najmłodszych wskazówki, szkolenia dla sędziów z zasad kontaktu z dziećmi. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]