38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
„po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej)
„debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać do pięciu utworów.
5. Prace konkursowe należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji (w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy) należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny i podpisaną klauzulę.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I, II, III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych. W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 17-18 listopada 2017 r. Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu (wyłącznie w celach promocyjnych) w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach – bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.
5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. (34)366-59-65, (34)324-46-51,
tel./fax (34)324-94-81
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl , rok@rok.czestochowa.pl