Artystyczne Ognisko Wokalno – Baletowe

ognisko

Od 16 lutego w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” działa Artystyczne Ognisko Wokalno – Baletowe. 60 dzieci w wieku od 4 do 13 lat uczy się tańca i śpiewu pod okiem pedagogów Zespołu „Śląsk” i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Ognisko jest specjalistyczna placówką oświatową przygotowującą dzieci do dalszej nauki w szkołach artystycznych. Zajęcia potrwają do końca roku szkolnego.

Artystyczne Ognisko Wokalno – Baletowe w Koszęcinie powstało z inicjatywy Zespołu „Śląsk”, przy współpracy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Ognisko jest specjalistyczną placówką oświatową kształcącą dzieci wokalnie i tanecznie. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych, które na co dzień służą artystom Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Głównym celem Ogniska jest artystyczna edukacja dzieci i młodzieży w kierunku wokalnym i tanecznym oraz zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą o muzyce i tańcu, rozwijanie uzdolnień muzyczno – ruchowych, rozszerzanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie, rozwijanie estetyki i inwencji twórczej.
Ognisko przygotowuje dzieci do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych lub baletowych. Projekt trzyletnich, cyklicznych warsztatów zakończonych egzaminami z przedmiotów, stanowi alternatywę dla złożonego i wieloprzedmiotowego programu nauczania w szkołach muzycznych i baletowych, jednocześnie jest ciekawą propozycją wstępnego kształcenia dziecka w kierunku muzycznym, opartego na autorskich programach nauczania.
Oferta warsztatów w zakresie nauki śpiewu lub tańca skierowana jest do uzdolnionych wokalnie lub tanecznie dzieci i młodzieży, pragnących rozwijać swoje umiejętności. Warunkiem rozpoczęcia nauki w Artystycznym Ognisku Wokalno – Baletowym jest pozytywna kwalifikacja przez pedagogów Ogniska. Zajęcia dla grupy wokalnej i baletowej zaawansowanej odbywają się dwa razy w tygodniu. Najmłodsi  adepci sztuki baletowej uczestniczą w zajęciach raz w tygodniu. W grupie wokalnej uczą się dzieci w wieku od 7 do 13 lat, w grupie baletowej dziewczynki i chłopcy od 4 do 9 roku życia.
Pełen cykl nauczania potrwa trzy lata. Po zdanych egzaminach końcowych dzieci otrzymają świadectwa ukończenia Artystycznego Ogniska Wokalno – Baletowego i rekomendację pedagogów co do dalszego kształcenia w szkołach artystycznych.
Kadrę Ogniska Artystycznego stanowią pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Program nauczania oparty jest na autorskich programach przygotowanych przez poszczególnych wykładowców. W grupie wokalnej dzieci uczą się emisji głosu, umuzykalnienia, dykcji i ruchu scenicznego, mają także zajęcia chóralne i tzw. roztańczenie. W grupie baletowej oprócz przedmiotów ogólnych jak roztańczenie czy rytmika, dzieci poznają technikę tańca klasycznego i ludowego.
Całość projektu koordynuje Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.