Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

źródło fot.: www.gov.pl

Zatrudniasz pracownika? Kończą Ci się badania okresowe? – w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowiązują w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP.

1. Badania wstępne i kontrolne
W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. Badania okresowe
Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań okresowych.
W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

3. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
– pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
– pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

4. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp
W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada:
– w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
– w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

źródło: www.gov.pl