Bezpieczny i aktywny senior w województwie śląskim

Z udziałem Elżbiety Bojanowskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyła się wczoraj konferencja inaugurująca w województwie śląskim kampanię „Bezpieczny i aktywny senior”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rad Seniorów.

– Cieszę się, że kolejny raz w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podejmujemy dyskusję na temat szeroko rozumianej polityki senioralnej. (…) Chcę, żeby mieli państwo pewność, że to, co robicie, jest widziane i słyszane, że macie w nas partnera, który będzie wspierał inicjatywy służące budowaniu regionu przyjaznego i bezpiecznego seniorom – mówił II wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, otwierając konferencję.

– Nasze społeczeństwo stoi przed dużymi wyzwaniami, które wynikają ze struktury demograficznej Polski – podkreślała wiceminister Elżbieta Bojanowska. Dziś seniorzy stanowią ok. 20 proc. naszej populacji, w 2050 roku prognozuje się, że będą stanowili ponad 40 proc. ogółu społeczeństwa.

– Polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu – mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska podczas briefingu z dziennikarzami. Podkreśliła, że rządowi zależy na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa osobom starszym, w tym bezpieczeństwa materialnego, socjalnego, mieszkaniowego. Zapewniła, że rząd będzie dbał, by placówki dla seniorów były bezpieczne i im przyjazne.

Politykę społeczną wobec osób starszych oraz cele kampanii „Bezpieczny i aktywny senior” wiceminister Elżbieta Bojanowska zaprezentowała też podczas konferencji w Sali Sejmu Śląskiego. – Głównym celem kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane z osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli osób starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową – mówiła Elżbieta Bojanowska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje też rządowy Program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 oraz wieloletni Program „Senior +” na lata 2015-2020.

13 marca br. minął termin składania wniosków w urzędach wojewódzkich do programu „Senior +”, który służy wsparciu poprzez rozwój sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Budżet na ten projekt wynosi 340 mln zł (w tym 30 mln w 2017 r.)

Działania na rzecz seniorów w województwie śląskim przedstawiła Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. – Wsparcie seniorów odbywa się poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-Wigor” – mówiła Ewa Niewiara, podkreślając, że program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60 +. W latach 2015-2016 powstało w województwie śląskim 18 dziennych Domów „Senior-Wigor”, dysponujących 620 miejscami (Śląsk obok Wielkopolski jest regionem z największą liczbą takich domów).

W województwie śląskim działa 27 Rad Seniorów, zrzeszających ponad 340 osób (to przedstawiciele seniorów, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów III wieku, instytucji kultury, służby zdrowia). Rady Seniorów opiniują dokumenty strategiczne gminy w obszarze zdrowia, dbają o likwidację barier architektonicznych, mają wpływ na lokalne programy polityki senioralnej.

W województwie śląskim istnieje 21 poradni geriatrycznych i 10 oddziałów geriatrycznych w szpitalach ogólnych . W Katowicach działa Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II.

Wiceminister Bojanowska spotkała się też z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Podczas tego spotkania omawiano aktualnie realizowane działania w obszarze pomocy społecznej i polityce społecznej osób starszych, zaprezentowano działania oraz tzw. dobre praktyki samorządów powiatowych w obszarze pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie śląskim oraz zagadnienia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. To spotkanie zakończyło cykl konsultacji resortu, jakie odbywały się od ubiegłego roku we wszystkich województwach Polski.