Bezrobocie w Częstochowie spada – dane PUP

PUP-Częstochowa

Początek roku to czas na podsumowania działań różnych instytucji i urzędów. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie również dokonał podsumowania minionego roku. Statystyka napawa optymizmem. Liczby nie kłamią: bezrobocie spada. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Grażyna Klamek, przedstawia dane świadczące o zmniejszeniu liczby osób bezrobotnych:
– Na koniec roku 2016, według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wynika, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do końca roku 2015 o 4000 osób. Z tego 2300 to mieszkańcy Częstochowy, którzy podjęli różne formy aktywności i wyszli z bezrobocia, i prawie 1700 osób to mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych, to zamknęła się cyfrą 11544 osoby. W porównaniu do roku 2015 to prawie 4 tys. mniej, ponieważ na koniec 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 15 542 osoby.
Co miało wpływ na tak znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy? Dyrektor Grażyna Klamek mówi, że bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i bardzo wiele działań aktywizacyjnych, realizowanych zarówno przez PUP przy wsparciu ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i działań pracodawców, którzy tworzyli nowe miejsca pracy. Dynamiczna sytuacja, polegająca na dużym spadku liczby bezrobotnych, przełożyła się również na poprawę stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w Częstochowie na koniec listopada, bo to są ostatnie dane, wynosiła 6,3 % i jest niższa niż w woj. śląskim, gdzie stopa bezrobocia na koniec listopada wynosiła 6,6 %. Natomiast dynamika spadku, zarówno liczby bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia w powiecie częstochowskim i w Częstochowie jest zdecydowanie wyższa niż w woj. śląskim i w kraju. O ile dynamika spadku stopy bezrobocia w kraju wynosiła 1,5 %, w woj. śląskim – 1,6 punktu procentowego, o tyle w Częstochowie spadek stopy bezrobocia wynosił 2,2 pkt. procentowego, a w powiecie częstochowskim 3,8 pkt. proc.
W minionym roku jedynym miesiącem, w którym zaobserwowano lekki wzrost liczby bezrobotnych, był grudzień. Wzrost wynosił 120 osób, był więc niewielki w porównaniu z poprzednimi latami. Grażyna Klamek zaznacza, że PUP wspierał osoby poszukujące pracy:
– Na to wsparcie wydanych zostało ok. 38 mln zł i objęto prawie 4,5 tys. osób bezrobotnych – czyli prawie co trzecia osoba bezrobotna uzyskała pomoc urzędu pracy w różnej formie. Były to przede wszystkim staże, z których skorzystało ponad 1,5 tys. osób, były dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przy tej formie pomocy własną działalność gospodarczą rozpoczęło 456 osób. Pomagaliśmy również w zdobyciu nowych kwalifikacji, organizowaliśmy szkolenia grupowe i indywidualne – ze szkoleń skorzystały 322 osoby. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe formy wsparcia, które wprowadzone zostały jeszcze w 2014 r. zmianami do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe, bony stażowe i bony zasiedleniowe. Z tych form pomocy oraz wsparcia dla osób powyżej 50. roku życia (można było zatrudnić osobę z długim okresem refundacji ze strony PUP) skorzystało ponad 200 osób. Prowadziliśmy również bardzo różne i szerokie działania wspomagające osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym celu realizowaliśmy tzw. program specjalny oraz program aktywizacji i integracji, we współpracy z samorządami, z ośrodkami pomocy społecznej. Te programy cieszą się dużym zainteresowaniem i dużą akceptacją ze strony osób bezrobotnych, ponieważ są to programy, w których, tak jak w programie specjalnym, stosujemy dodatkowe, specyficzne elementy wsparcia dla osób podejmujących formę aktywizacji. Współpracujemy z samorządami, z miastem Częstochowa, z ośrodkami pomocy społecznej, w tym z MOPS w Częstochowie, gdzie osoby otrzymują odpowiednie wsparcie w zakresie nauki poszukiwania pracy – warsztaty przygotowujące do odnalezienia się na rynku pracy. Wspomagane jest to świadczeniem pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Tą pomocą objęliśmy 170 osób w ramach programu aktywizacja i integracja. Sprawdziło nam się to zarówno w 2015 r., jaki i w 2016., w związku z tym planujemy dalsze działania tego typu w roku 2017.
Z programu specjalnego, polegającego na dodatkowym wsparciu finansowym dla osób podejmujących zatrudnienie lub staże, skorzystało ponad 270 osób.
To nie jedyne formy wsparcia, realizowane przez PUP, mówi Klamek:
– Wspomagamy również wszelkie działania związane z realizacją zadań z zakresu ekonomii społecznej, czyli współpracujemy z centrami integracji społecznej, działającymi zarówno w Częstochowie, jak i w powiecie. W ramach tej współpracy pomagamy w rekrutacji oraz finansujemy świadczenia integracyjne, wypłacane osobom uczestniczącym w zajęciach i w pracy w ramach Centrów Integracji Społecznej. W powiecie działają dwa centra: w Kłomnicach i Koniecpolu. Osobom uczestniczącym w zajęciach w ramach centrów udaje się powrócić na rynek pracy.
W tym roku Powiatowy Urząd Pracy podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i z firmą realizującą działania aktywizacyjne. W ramach tych działań PUP przekazał do aktywizacji 300 osób. Te wszystkie działania, a także współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi przynoszą efekt w postaci tworzenia miejsc pracy i wspomagania pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy – mówi dyrektor Grażyna Klamek:
– Bardzo cenimy sobie i stawiamy na współpracę z pracodawcami, bo tylko przy pomocy pracodawców i tam, gdzie tworzone są nowe miejsca pracy możemy pomóc osobom poszukującym pracy.
Jednak nie każdy poszukujący znajdzie pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami – pracodawcy poszukują konkretnych umiejętności i uprawnień:
– Jeżeli chodzi o miejsca pracy, które zgłaszane są przez pracodawców i których pracodawcy poszukują, są to miejsca pracy w usługach, w budownictwie i branży transportowej. Najbardziej poszukiwane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty, umiejętności, czyli takie osoby, które mają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania pracy. Niestety takich pracowników brakuje na naszym rynku, ponieważ ci, którzy mają dobry zawód i chcą pracować, po prostu pracują. Natomiast pozostaje w naszych rejestrach duża grupa osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych albo te kwalifikacje są już mocno przestarzałe, ponieważ nieświadczenie pracy przez długi okres powoduje, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które do tej pory te osoby posiadały, są już niepotrzebne i trzeba je zmienić. Pracujemy z tymi osobami, żeby mogły się przekwalifikować, dokwalifikować, pozyskać nowe doświadczenie i kwalifikacje. Stąd szkolenia i staże dla osób młodych i starszych.
Doradcy zawodowi mają za zadanie wspierać, motywować i aktywizować. Często przywracają swoim klientom chęć do podjęcia pracy i odbudowują poczucie własnej wartości, zburzone przez długotrwałe bezrobocie. Bo każda osoba jest coś warta, każda jest potrzebna pracodawcy.

AD