Dni otwarte w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach MOPS, zaprasza częstochowian na bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz zwiedzanie ośrodka podczas dni otwartych, które odbędą się w dniach 25 i 26 kwietnia. W godzinach od 14.00 do 18.00 w siedzibie Centrum przy ul. Jasnogórskiej 36 możliwość zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne lub grupowe. Szczególnie zaproszeni są rodzice z dziećmi do 10 roku życia! Osoby zainteresowane konkretną godziną konsultacji proszone są o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny tel. 34 3615943. Zwiedzanie ośrodka w godz. 13.00 -15.00.

CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE
jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze MOPS w Częstochowie od 1994 roku. Tworzy go szeroka grupa specjalistów, w skład której wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.
Kompetencje naszej kadry umożliwiają korzystanie z wieloprofilowej terapii dzieciom i młodzieży – z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) oraz mikrodeficytami i problemami rozwojowymi.

Otaczamy opieką:
Dzieci, które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;
Dzieci wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;
Dzieci z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);
Dzieci z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
Dzieci z zespołami genetycznymi;
Dzieci z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS – płodowym zespołem alkoholowym;
Dzieci z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
Dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
Dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy);
Swoją pomocą obejmujemy również rodziców, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z konsultacji, porad, a także zaprezentować instruktaż ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W ramach struktury „Centrum” działają:

DOM DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI
przeznaczony dla dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) w wieku od 2 do 18 lat (z możliwością przedłużenia pobytu w uzasadnionych przypadkach).
Uczestnicy mają zapewnione różnorodne specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne zarówno grupowe jak i indywidualne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka (oligofrenopedagogów, logopedów, psychologa oraz fizjoterapeutów). Funkcje opiekuńczo – wychowawcze pełnią również opiekunowie medyczni.
Dom Dziennego Pobytu zapewnia gorący posiłek uwzględniający dietę dziecka.
Zajęcia prowadzone są przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7. 30 do 16. 00.
Organizowane są również imprezy kulturalne, edukacyjne i integracyjne.

OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ
zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze (indywidualną rehabilitację) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym także m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomym, niedosłyszącym w wieku 0 – 18 lat na podstawie zaleceń lekarza „Centrum” ( specjalisty rehabilitacji medycznej).
Usługi prowadzone są przez cały rok w godzinach 8.00 – 19.00. Indywidualne zajęcia trwają 55 minut i zgodnie z zaleceniami lekarza mogą obejmować: kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię w tym zajęcia w basenie, masaż.
Dzieci do 1 roku życia oraz w nagłych przypadkach (np. po wypadkach komunikacyjnych i zagrożone czasową niepełnosprawnością), przyjmowane są bez orzeczenia, a specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacyjne) mogą być prowadzone przez 12 miesięcy.
Formalności wymagane przy przyjęciu dziecka do Domu Dziennego Pobytu lub Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej:

1. Kontakt z lekarzem ośrodka w celu zakwalifikowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitację (nie jest wymagane skierowanie) oraz z psychologiem lub logopedą i pedagogiem przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu.

Wizyty można umawiać telefonicznie pod nr tel. (34) 361-59-43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36.

2. Złożenie podania do Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. POW 2, z prośbą o przyznanie dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) lub pobytu dziennego w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (w podaniu należy podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka, diagnozę). Do podania należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

3. Korzystanie ze świadczeń rozpoczyna się z chwilą otrzymania decyzji przyznającej w/w usługi.

OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA
Prowadzi nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat (dla dzieci z niepełnosprawnością oraz mikrodeficytami rozwojowymi).
Nie jest wymagane orzeczenie o niepełnoprawności.

W ramach pracy ośrodka obejmujemy opieką dzieci:
zagrożone niepełnosprawnością,
z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi,
z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi,
z mikrodeficytami rozwoju,
z grupy ryzyka.
Oferujemy:
wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;
nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez psychologa, logopedę, pedagoga (po wcześniejszym ustaleniu terminu);
instruktaż dla rodziców – uczestnicząc w zajęciach rodzice mogą opanowywać praktyczne umiejętności potrzebne do wspomagania rozwoju dziecka; poznawać zabawy i ćwiczenia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
porady i konsultacje dla rodziców mające na celu dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji dotyczących funkcjonowania ich dziecka; dostępnych metod stymulacji rozwoju; oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych. Udzielamy również wsparcia w budowaniu kontaktu i komunikacji z dzieckiem; odpowiedniej organizacji i dostosowania najbliższego otoczenia dziecka, tak by odpowiednio stymulowało jego rozwój.
Zasady przyjęć:
Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach indywidualnych na podstawie konsultacji z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Na konsultacje indywidualne można umawiać się telefonicznie pod nr tel. 34-361-59-43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 u psychologa lub logopedy lub pedagoga.

KLUB DZIECKA I RODZICA „SŁONECZKO”
wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci oraz integruje ich rodziny poprzez:
prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie zabawy przez oligofrenopedagoga, psychologa, logopedę i muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych (3-6 dzieci);
tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem, zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze zbliżonymi problemami.

Zajęcia odbywają się przez cały rok: we wtorki i piątki w godzinach: 16.00- 19.00.
Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Klubu udziela jego koordynator pod nr tel. 34-361-59-43 lub osobiście w siedzibie „Centrum” przy ul. Jasnogórskiej 36.

Objęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w Centrum, nie wyklucza korzystania z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ oraz placówek oświatowych.