Do 3 marca trwa nabór na staże zawodowe w Urzędzie Miasta Częstochowy

urząd miasta 4

Do udziału w naborze uprawnione są osoby z wykształceniem wyższym oraz zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Jedna osoba może złożyć tylko jedną ofertę na staż.
Od kandydatów wymagana jest znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Staż potrwa do 6 miesięcy. Wszyscy chętni muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze.
Ostateczny termin składania ofert: 3 marca 2017 r (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).
Miejsce i sposób składania dokumentów: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3.

Dokumenty do pobrania – http://www.czestochowa.pl/page/3246,jasne-ze-staz—nabor-na-staze-zawodowe.html