Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach dla OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

– w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej ochotniczej straży pożarnej nie może przekroczyć 50.000 zł,
– w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:
Pierwszy nabór: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
Drugi nabór: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
Trzeci nabór: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:
– w formie dotacji: 1.000.000 zł.
– w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków dotacyjnych.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach