Dotacja na zabytki

zabytki-3Jeszcze do 15 grudnia 2016 r. właściciele i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  renowację swoich budynków.

Prawo otrzymania dotacji z budżetu miasta przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac. W przypadku wyjątkowej wartość historycznej, artystycznej lub naukowej zabytku lub wymogu przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

W 2016 roku dotacje na łączną kwotę 100 tys. zł. otrzymali właściciele nieruchomości położonej przy Al. Najświętszej Maryi Panny 16 i przy Al. Wolności 13. Druk wniosku można pobrać poprzez stronę internetową Urzędu Miasta w zakładce  Gospodarka – Informacje o dotacjach na obiekty zabytkowe. Znajdują się tam również szczegółowe informacje o zasadach udzielanych dotacji.

fot. czestochowa.pl