Dotacje na częstochowskie zabytki

Ratusz-11

Do 16 marca 2015 r. właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych mogą składać wnioski o dotacje na renowację swoich budynków. Dotację z budżetu miasta mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Od początku działania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (uchwalonej w sierpniu 2005 r., z późniejszymi zmianami) miasto udzieliło 41 dotacji. W budżecie miasta 2015 r. zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł.
Wniosek do pobrania na stronie Urzędu Miasta.