Dzień Odkrywców Zawodów w Politechnice Częstochowskiej

W poniedziałek na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odbyły się „Warsztaty Szkoleniowe – Dzień Odkrywców Zawodów” dla doradców zawodowych szkół średnich. Podczas warsztatów zostało podpisane „Porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu”, reprezentowanym przez dyrektora Lesława Tomczaka, a Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie reprezentowanym przez dyrektora Rafała Dziwisa.

Głównym celem zawartego porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i potencjału Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie dla dalszych działań, dzięki którym będą rozwijane kompetencje w zakresie szkolnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego, wiedzy o zawodach oraz promowanie szkolnictwa zawodowego jako pozytywnego wyboru ścieżki kształcenia. Tak rozumiana współpraca będzie odbywała się poprzez:

  1. Prowadzenie działań i projektów edukacyjnych planowanych do realizacji w różnych obszarach statutowej działalności obu stron w zakresie szeroko rozumianej edukacji;
  2. Organizację seminariów i konferencji metodycznych oraz naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  3. Wsparcie, organizację i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, kursów, a także imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym;
  4. Pozyskiwanie krajowych i unijnych środków na cele działalności statutowej obu stron;
  5. Wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli i innych grup zawodowych, w tym w zakresie nowoczesnych narzędzi i środków wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy;
  6. Upowszechniania nowych metod, technik i środków kształcenia uwzględniających nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne;
  7. Udostępniania sal szkoleniowych i konferencyjnych na wspólne zajęcia i przedsięwzięcia edukacyjne;
  8. Organizowania zajęć otwartych oraz konsultacji dla nauczycieli.

Źródło: PCz