Gaz w mieszkaniach

straz pozarna - kr

Częstochowska Straż Pożarna przypomina o zasadach bezpiecznego użytkowania gazu w mieszkaniach.

1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nie przekraczającej 11 kg.
2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń.
3. Butle muszą być sprawnie technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji.
4. W pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan–butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
5. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza.
6. Odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m.
7. W butlach należy stosować gaz w zależności od pory roku. Zimowy w zimie i letni – latem.
8. Promienniki ciepła powinny być wyłączane na noc, ponieważ mogą spowodować zmniejszenie ilości tlenu w pomieszczeniu.

Gdy w pomieszczeniu ulegnie uszkodzeniu instalacja na gaz płynny propan-butan:
1. Zakręć (jeśli to możliwe) zawór butli.
2. Otwórz szeroko okna i drzwi w celu wywietrzenia pomieszczenia
3. Odłącz zawór butli od urządzenia (użyj nieiskrzącego klucza z metalu kolorowego).
4. Nie włączaj urządzeń elektrycznych, nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa.
5. Wynieś butle na otwartą przestrzeń poza budynek i pozostaw pod nadzorem. Powiadom Straż Pożarną.

Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych , o zawartości gazu do 11 kg każda :
– butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
– butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
– butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
– temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35ºC.