GDDKiA wybrała wykonawcę przebudowy DK1 na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach

Coraz bliżej do podpisania umowy na budowę kolejnego, prawie 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1. Jako najkorzystniejszą, z dziesięciu złożonych, wybrano ofertę firmy BUDIMEX o wartości 282 122 728,56 zł. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości.
Wybór ofert był możliwy po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” zostały wniesione dwa odwołania. Konsorcjum Firm: BITUM, NOWAK-MOSTY, OLS, HUCZ, P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, zostało wykluczone z postępowania, ponieważ nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Od tej decyzji Konsorcjum się odwołało. Krajowa Izba Odwoławcza je oddaliła, potwierdzając tym samym prawidłowość działania Zamawiającego w zakresie wykluczenia Konsorcjum. Drugie odwołanie zostało wycofane przez firmę, która je złożyła.

Projekt i budowa
Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektuje i przebuduje istniejący odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej oraz uzyska wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowę z wykonawcą GDDKiA w Katowicach planuje podpisać w sierpniu bieżącego roku.

Termin realizacji
Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem.

Wytrzyma nacisk 11,5 t/oś
Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim
Projektowana droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.
Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowa podpisana 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie 40 kilometrów drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. 14 maja br. GDDKiA w Katowicach podpisała umowę na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, 19 lipca br. wybrała wykonawcę budowy odcinka od Dankowic do Bielska-Białej. Rozstrzygnięcie dla środkowego odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce.

źródło: GDDKiA w Katowicach