Grupa TAURON: Solidne wyniki finansowe – 3,6 mld zł EBITDA w 2019 roku

• EBITDA na poziomie 3,6 mld zł, marża EBITDA: 17,5%
• Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: wzrost o 13 % do 20,5 mld zł
• 42% wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
• Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW
• Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 8 % (do 4,1 mld zł). Najwyższy capex
w segmentach: Dystrybucja (1,8 mld zł) i Wytwarzanie (1,7 mld zł)
• 5,5 mld zł przychodów z rynku mocy w perspektywie siedemnastu lat
• Wpływ odpisów aktualizujących na wynik finansowy netto wyniósł – 838 mln zł
• Stabilny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA: 2,81x
(wszystkie dane skonsolidowane za 2019 r.)

W 2019 roku zwiększyliśmy przychody i wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA, który był wyższy od oczekiwań rynku. Nasze działania skupiały się w ubiegłym roku na realizacji strategii dotyczącej Zielonego Zwrotu TAURONA, wiele wysiłku włożyliśmy też w kwestie środowiskowe oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej w obszarze klienta – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Zielony Zwrot TAURONA zakłada inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Te działania pozwolą na obniżenie wskaźnika emisyjności Grupy o ponad 50% w perspektywie 2030 roku – dodaje Filip Grzegorczyk.

Grupa TAURON utrzymuje stabilną pozycję finansową, o czym świadczy rating na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – W grudniu podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego zadłużenia. Zawarliśmy również umowę programową na emisję obligacji, dzięki której mamy możliwość emisji do kwoty 2 mld zł – dodaje Marek Wadowski.

Dane operacyjne

Grupa TAURON dostarczyła w 2019 r. łącznie 51,73 TWh energii elektrycznej. Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom był zbliżony do poziomu z 2018 r. (51,97 TWh). Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 53 tys. i przekroczyła 5,6 mln.

W 2019 r. Grupa wyprodukowała 13,88 TWh energii elektrycznej, o 14% mniej niż rok wcześniej, kiedy wolumen produkcji wyniósł 16,21 TWh. Zmniejszenie wielkości produkcji było wynikiem sytuacji rynkowej, a zwłaszcza znaczącego wzrostu importu energii, i przyjętej przez TAURON strategii handlowej.

Grupa istotnie zwiększyła skalę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Produkcja zielonej energii wyniosła 1,38 TWh i była wyższa o 42% od poziomu osiągniętego w 2018 r. (0,97 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia w trzecim kwartale 2019 r. pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz występowania korzystnych warunków pogodowych.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 10,85 PJ, a sprzedaż wyniosła 14,55 PJ. Wolumeny sprzedaży i produkcji ciepła były niższe o 4% r/r. Spadek produkcji i sprzedaży ciepła był wynikiem mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur.

W 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła33,73 TWh i była niższa od zeszłorocznego poziomu (34,52 TWh) o 2%.

Wyniki finansowe

W 2019 r. przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 20,5 mln i były wyższe r/r o 13% Na wzrost przychodów istotnie wpłynęły rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej (953 mln zł) oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wynikające przede wszystkim z wyższych cen sprzedaży.

Grupa TAURON wypracowała 3,6 mld zł EBITDA. Największy udział w EBITDA Grupy mają: Segment Dystrybucja – 2,6 mld zł (72% udziału) oraz Segment Wytwarzanie – 984 mln zł (27% udziału). Marża EBITDA wyniosła 17,5%.

Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisów aktualizujących w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld zł, a ich wpływ na wynik finansowy netto wyniósł (838) mln zł. W rezultacie Grupa zanotowała 11 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wartość dokonanych odpisów nie miała wpływu na wynik EBITDA.

Inwestycje
Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w 2019 r. wyniosły 4,1 mld zł i były o 8% wyższe w porównaniu zpoprzednim rokiem (3,8 mld zł). Wzrost spowodowany był głównie wyższymi nakładami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 383 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 67 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 1,78 mld zł, a największe środki zostały przeznaczone na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (996 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (667 mln zł). Podobny poziom inwestycji zrealizowano w segmencie Wytwarzanie, w którym nakłady wyniosły 1,68 mld zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (1,02 mld zł).

Zadłużenie i finansowanie
Grupa TAURON utrzymuje stabilną sytuację finansową, a wskaźnik dług netto/EBITDA (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,9 mld zł) pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,81x. W grudniu 2019 r. TAURON zawarł umowę kredytu na kwotę 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo, z której środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy związanych między innymi z energetyką odnawialną oraz rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnych.

W lutym 2020 r. TAURON i Santander Bank Polska podpisały umowę programową na emisję obligacji, dzięki której TAURON ma możliwość emisji do łącznej kwoty 2 mld zł.

Źródło: Tauron