Integracja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – zadania SOSW nr 1 w Częstochowie

Integracja dzieci z niepelnosprawnoscia - zadania SOSW nr 1 w Czestochowie

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na skutecznej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie kształcenia umiejętności i wychowania. Szkolnictwo specjalne ma w tym zakresie podniesioną poprzeczkę. Nauczanie niepełnosprawnego dziecka wiąże się z realizacją szeregu dodatkowych funkcji społecznych i wychowawczych związanych z indywidualnym przypadkiem.
– Bardzo często Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie źle kojarzy się rodzicom. Utożsamiają go ze stygmatyzowaniem dziecka, z gorszą wartością edukacyjną. Tak naprawdę jednak jest to miejsce, w którym dzieci odzyskują swoją tożsamość, poznają swoją wartość i bardzo dobrze się czują, ponieważ znajdują się w grupie sobie podobnych, chociaż każde dziecko jest inne. Najlepiej pojęta integracja to właśnie pobyt w takiej placówce, ponieważ są tutaj tylko uczniowie z niepełnosprawnościami. Wachlarz deficytów, z którymi spotykamy się w naszej placówce, jest olbrzymi – od różnego rodzaju upośledzeń, przez choroby genetyczne, po różnego rodzaju zaburzenia w poruszaniu się, niedowidzenie, niedosłuch. Nasza placówka oferuje wachlarz zajęć dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Wszyscy pracownicy naszego ośrodka mają skończoną oligofrenopedagogikę, czyli pedagogikę umożliwiającą pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci upośledzone w stopniu lekkim realizują taką samą podstawę programową jak dzieci w szkołach masowych. Na terenie SOSW nr 1 w Częstochowie nauczamy języka angielskiego oraz mamy całą gamę zajęć umożliwiających lepsze funkcjonowanie w środowisku dydaktycznym. Są zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, dydakcyjno-wyrównawcze, w których uczniowie uzupełniają braki wynikające z procesu dydaktycznego, np. problemy z czytaniem czy liczeniem. Każda przychodząca do nas osoba ma orzeczenie o stopniu upośledzenia, o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby to orzeczenie uzyskać, są przeprowadzane badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wyznacza nam to w pewnym sensie kierunki pracy. Staramy się układać zajęcia w taki sposób, by ćwiczyć zaburzone funkcje. Prowadzimy ponadto ćwiczenia logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym – podkreśla Barbara Korsak, zastępca dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Częstochowie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie znajduje się przy ul. Legionów 58.

PI