Konkurs dla absolwentów częstochowskich uczelni

studenci-czestochowa00

Do 30 września absolwenci częstochowskich wyższych uczelni mogą składać swoje prace do konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej działającej na terenie Częstochowy, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej, należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać na adres:
Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:
„Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.
Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce – 5000,00 złotych brutto,
za II miejsce – 4000,00 złotych brutto,
za III miejsce – 3000,00 złotych brutto.
W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.
W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu konkursu zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie 14 dni od daty jej przyznania.
Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl

źródło: UM Częstochowy