Konkurs na najlepszy dyplom dla absolwentów częstochowskich uczelni

Thumbs up

Wszyscy czujący się na siłach absolwenci częstochowskich uczelni wyższych mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. W związku z tym powinni oni do 30 września br. dostarczyć swoje rozprawy osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy lub wysłać je drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową” na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Zwycięzcy konkursu na najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie otrzymają nagrody – dyplomy oraz nagrody pieniężne: 5000 złotych brutto – za I miejsce, 4000 złotych brutto – za II miejsce, 3000 złotych brutto – za III miejsce.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 5 miesięcy od zakończenia przyjmowania prac konkursowych. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.ajd.czest.pl/n3141,Sprobuj-sil-w-konkursie-na-najlepszy-dyplom, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Urzędu Miasta Częstochowy – www.czestochowa.pl.

PI

źródło: foto: www.absolwent.fundacjarozwoju.org.pl/