Konsultacje dot. budowy obwodnicy Radomska

obwodnica

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do konsultowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 91 oraz obwodnicy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu drogi krajowej nr 91″. Konsultacje trwać będą od 15 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznie. Mogą być wnoszone:

– osobiście w siedzibie RDOŚ, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź – w dni robocze w godz. 7.30-15.30,

– pisemnie na powyższy adres,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat.lodz@rdos.gov.pl, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Informacja na temat konsultacji ukazała się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ. W Radomsku  obwieszczenie wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w miejscach publicznych (szkoły, parafie, place zabaw) w dzielnicach, których mieszkańcy są szczególnie zainteresowani inwestycją, tj. Folwarki, Wymysłówek oraz okolice ul. Wypoczynkowej.

Pełna treść obwieszczenia o konsultacjach do pobrania na stronie internetowej www.radomsko.pl.

Informacja/fot. UM Radomska