Korzystne zmiany w podatkach lokalnych

pieniadze

Znacząco niższe podatki od środków transportu oraz zwiększenie ulgi proekologicznej, obniżka stawki za powierzchnię wykorzystaną na działalność gospodarczą oraz grunty zajęte pod hałdy pokopalniane – to korzystne z punktu widzenia mieszkańców – zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych proponowanych w Częstochowie na 2017 r.
Przygotowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych to element prac projektowych nad budżetem Miasta Częstochowy na 2017 rok, w tym planowaniem dochodów. Uchwały o stawkach podatkowych na kolejny rok, powinny zostać podjęte przez Radę Miasta w takim terminie, aby zostały opublikowane do końca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Planowanie dochodów podatkowych na 2017 rok oparto na aktualnej bazie podatkowej, uwzględniając uwarunkowania gospodarcze i społeczne, w tym przede wszystkim potrzebę kontynuowania polityki wspierania rozwoju gospodarczego oraz tworzenia w Częstochowie nowych miejsc pracy.

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z propozycją prezydenta stawki podatku od nieruchomości w większości przedmiotów opodatkowania mają pozostać na poziomie 2016 roku.Biorąc jednak pod uwagę wnioski mieszkańców posiadających grunty sklasyfikowane jako Tr (tereny różne), na których zlokalizowane są hałdy pokopalniane, określono nową stawkę dla takich gruntów na 0,10 zł za 1 m kwadratowy (dotychczas mieszkańcy płacili według stawki od tzw. gruntów pozostałych 0,47 zł za 1 m kw., czyli obniżka może wynieść 78,7%). Z kolei mając na uwadze tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej projektowane jest także obniżenie stawki podatkowej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – byłaby to obniżka z kwoty 22,86 zł w 2016 r. do kwoty 21,69 za 1 m2 w 2017 r., tj. o 5,1%. Władze miasta w dalszym ciągu chcą utrzymać obniżenie stawki dla budynków pozostałych przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału w kwocie 0,71 zł za 1 m2 (o 96,7% mniej niż stawka ministerialna wynosząca 7,62 zł).

Podatek od środków transportowych

Po rozmowach z przedsiębiorcami działającymi w sektorze transportu, wypracowano wspólne stanowisko w sprawie wysokości stawek tego podatku na 2017 rok. Przygotowany projekt uchwały uwzględnia znaczne obniżenie wszystkich stawek podatkowych. Przykładowo dla najpopularniejszego tzw. zespołu pojazdów tj. ciągnika przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton oraz naczepy lub przyczepy, która – łącznie z ciągnikiem – posiada dopuszczalną masę powyżej 36 ton, stawka ulegnie obniżeniu z kwoty 4 860 zł aż do stawki 2 800 zł w roku 2017. Ponadto, uwzględniając wpływ pojazdów na środowisko, prezydent miasta zaproponuje Radzie zwiększenie z 10% do 50% ulgi w stawce dla pojazdów posiadających certyfikat czystości spalin Euro 5 i Euro 6.

Opłaty lokalne

Z pozostałych opłat lokalnych pobieranych w Częstochowie rekomendacja dla radnych idzie w kierunku utrzymania stawek opłaty targowej w 2017 r. na poziomie stawek tegorocznych. Tak, jak w roku bieżącym, w 2017 r. władze miasta nie planują wprowadzać opłaty od posiadania psów. Opłata ta jest opłatą fakultatywną i żeby obowiązywała na terenie miasta, Rada musiałaby ją uchwalić.

Miejsca pracy – z ulg w podatkach

Miasto zamierza kontynuować w 2017 r. politykę wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązujące w Częstochowie uchwały zwalniające przedsiębiorców z podatku od nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i przynoszą wymierne efekty w postaci utworzonych miejsc pracy. W oparciu te uchwały, od 2012 r. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej uzyskało 66 przedsiębiorców, którzy zadeklarowali utworzenie łącznie 502 miejsca pracy (321 tych miejsc pracy już zostało utworzonych).

źródło: materiały prasowe