Zmartwychwstały Chrystus przychodzi przez łaskę wiary i chrztu św. – abp Wacław Depo w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

1 kwietnia, w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, abp Wacław Depo – Metropolita częstochowski – przewodniczył sumie pontyfikalnej w Bazylice jasnogórskiej. Mszę świętą koncelebrowali ojcowie paulini, na czele z generałem zakonu – o. Arnoldem Chrapkowskim i przeorem Jasnej Góry – o. Marianem Waligórą.

Główne przesłanie Niedzieli Wielkanocnej to radość i nadzieja. Radość dlatego, że spełniają się słowa Chrystusa, kiedy powiedział: „Będę zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanę” i nadzieja, że w Nim mamy życie. Nasze ludzkie życie ma swój kres i przemija, ale właśnie w Chrystusie każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie i ma życie wieczne. Dlatego dziękujmy Bogu nie tylko za dar życia, ale i za dar wiary i powołania nas poprzez chrzest do życia wiecznego. Radujmy się i miejmy nadzieję – powiedział jeszcze przed rozpoczęciem Eucharystii abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski dodał, że Wielkanoc warto świętować z Maryją:

– „Królowo nieba, wesel się” – tak śpiewamy w radosnym czasie wielkanocnym, bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest zawsze Jego Matka. On posyła na nasze drogi, a my pokładamy w Niej nadzieję jako w Tej, która jest przedziwną pomocą i obroną, dlatego chociażby w kontekście stulecia odzyskania niepodległości Ona jest Matką naszych dróg prawdziwej wolności.

Na początku uroczystej sumy pontyfikalnej wszystkich powitał przeor Jasnej Góry – o. Marian Waligóra i złożył życzenia wielkanocne.

W homilii abp Wacław Depo wspomniał dni poprzedzające Niedzielę Zmartwychwstania:

Musiał być Wieczernik, (…) Ogrójec z samotnością i bólem. Musiał być krzyż na Golgocie i grób wykuty w skale na podobieństwo groty betlejemskiej, aby tym bardziej i potężniej zajaśniał blask poranka zmartwychwstania.

Metropolita częstochowski wyliczył również ważne pytania, które stawia przed nami dzisiejsza uroczystość:

Czy naprawdę znamy sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, aby stał się naszym Zbawicielem?! Czy naprawdę wierzymy w Chrystusa Zmartwychwstałego, który samego siebie dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne?! Czy wierzymy w miłość Chrystusa, a nie tylko w nasze pragnienia pustych grobów?!

W słowach pouczenia pasterskiego hierarcha zwrócił uwagę na aktualność Zmartwychwstania Chrystusa:

– Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest jakimś tam cudem z przeszłości. To wydarzenia dotarło także do nas. (…) Zmartwychwstały Chrystus przychodzi przez łaskę wiary i chrztu świętego.

Odwołując się do fragmentu z Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9), opisującego Zmartwychwstanie Pańskie, abp Wacław Depo zachęcił do odczytywania konkretnych drogowskazów dla współczesnych chrześcijan:

– Uczniowie Piotr i Jan biegną do grobu. Tak jest i w naszym życiu. Aby coś osiągnąć, trzeba wyruszyć w drogę, nawet w nieznane. Więcej – trzeba się śpieszyć, bo to życie przemija. Jak uczył nas Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim”: „Przemijanie ma sens”, ale w Chrystusie! Nie w bieganinie, nie w zaszczytach, nie w zdobywaniu władzy! Całe nasze życie szukamy śladów obecności Boga, a On wychodzi naprzeciw. A my się dziwimy (…), że modlitwa nie jest monologiem, ale spotkaniem dwóch pragnień: serca Bożego i serca ludzkiego?! Dziwimy się, że On jest tak na co dzień, na wyciągnięcie ręki?!

Metropolita częstochowski nawiązał również do sakramentów świętych, których rzeczywistości nie sposób zgłębić:

– Jak to w takim już niemodnym meblu kościelnym, jakim jest konfesjonał, ja otrzymuję odpuszczenie grzechów i zła i jestem nowym człowiekiem?! Jak to się dzieje? (…) w imię Je-zu-sa i Jego krzyża! (…) A Eucharystia? Prostota chleba i wina w kielichu? Mocą Ducha Świętego to już jest Ciało i Krew. To samo Ciało, które Maryja zrodziła w Betlejem, ale właśnie dla Golgoty! Ono jest już Ciałem Zmartwychwstałego Pana.

Abp Wacław Depo kontynuował z przejęciem w głosie:

– Obyśmy dorastali do tej świadomości, o której kardynał Karol Wojtyła zapisał: „Jestem bardzo w rękach Bożych!” To jest myśl, którą powinniśmy podejmować na co dzień! (…) Nie jesteśmy anonimowym tłumem, ale ludźmi, którzy idą za Chrystusem, pomimo słabości i grzechu.

Hierarcha wyraził radość z faktu, że według badań CBOS 44% Polaków traktuje Wielkanoc jako uroczystość religijną oraz że dla 67% respondentów ma ona przede wszystkim charakter rodzinny. Zadziwia także statystyka, według której aż 84% Polaków w wieku 16-29 lat przyznaje się do Chrystusa. Abp Depo zwrócił jednocześnie uwagę na niepokojące tendencje:

– (…) statystyki uczestnictwa we Mszy świętej, niedzielnej czy świątecznej, i przystępowanie do Komunii świętej osiągają zaledwie średnią ok. 35-40%, a więc nie możemy być spokojni (…), bo cóż dzieje się z pozostałymi, deklarującymi się jako katolicy?

Powracając do rozważania fragmentu z Ewangelii wg św. Jana o Zmartwychwstaniu Chrystusa, abp Wacław Depo wskazał na istotę życia we wspólnocie Kościoła:

Magdalena, Piotr i Jan są tak różni pod względem charakterów, ale współdziałają w odszukiwaniu śladów Zmartwychwstałego Chrystusa, aby potem zaświadczyć. To pozwala widzieć kurs ich wiary wielkanocnej. (…) My też jesteśmy współodpowiedzialni za siebie.(…) Potrzeba nam daru jedności. W wierze i w życiu moralnym.

Pasterz Kościoła częstochowskiego zakończył homilię słowami modlitwy Romana Brandstaettera:

– „Spójrz, Duchu Święty, na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego postępu. Na ludzi, którzy ulepili bożków na własne podobieństwo i na własną zgubę. I wybaw nas! Od głupoty udającej mądrość, od kłamstwa udającego prawdę! Wybaw nas od ślepoty udającej dalekowzroczność, od chamstwa udającego urażoną godność, od fanatyzmu udającego wiarę! Wybaw nas od brudu udającego czystość, od nienawiści udającej miłość, od niewoli udającej wolność, od pychy udającej pokorę, od warcholstwa udającego odwagę! I wreszcie – od Szatana! Wybaw nas od Szatana, który mówiąc „nie”, kłamie, bo myśli „tak”, a mówiąc „tak”, kłamie, bo myśli „nie”. Przyjdź Duchu Święty, Drogowskazie miłości Ojca i Syna, miłości potężniejszej od zła i śmierci”.

Podczas Mszy świętej śpiewał Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani.

MO