Międzynarodowa matura dla uczniów „Traugutta”

matura

1 czerwca 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta uzyskało status szkoły kandydującej w programie International Baccalaureate Diploma Programme. W najbliższym czasie szkoła zamierza ubiegać się o uzyskanie pełnej autoryzacji, która da jej uprawnienia do realizacji programu, którego zakończeniem jest międzynarodowa matura.  

Wniosek aplikacyjny złożony do International BaccalaureateOrganization przez II LO im. R. Traugutta został rozpatrzony pozytywnie.

Dyplom IBwydawany przez  International Baccalaureate Organization (IBO) wGenewie jest równoprawny z maturą polską i uznawany jest przez zdecydowaną większość najlepszych uczelni na świecie, m.in. brytyjski Oxford i Cambridge. Program adresowany jest do zdolnych uczniów, o ponadprzeciętnych aspiracjach i motywacjach. Został skonstruowany z myślą o młodzieży chcącej realizować swoje zainteresowania i pasje badawcze. W klasach z programem IB uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności, ale także kształtują wrażliwość humanistyczną.

– Program promuje wzajemne zrozumienie między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwia uczniom geograficzną i kulturową mobilność bez względu na przynależność narodową lub państwową – mówi Małgorzata Jackowska, dyrektor II LO im. R. Traugutta.

I choć kładzie duży nacisk na wielokulturowość współczesnego świata to jednak jednym z jego istotnych założeń jest praca nad zachowaniem własnej tożsamości.

Młodzież w różnych krajach realizuje program na tym samym poziomie, przy tych samych wymaganiach, a ich osiągniecia oceniane są według tych samych kryteriów. Dzięki temu wyniki uzyskiwane przez uczniów są porównywalne. Obowiązuje siedmiostopniowa skala ocen – od 1 (very poor czyli ,,bardzo słaby”) do 7 (excellent czyli ,,doskonały”). Maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie maturalnym to 45.

Jednak głównym założeniem programu jest to, że to nie punkty są najważniejsze. Najistotniejsze jest dobre przygotowanie do życia. Kompozycja obowiązkowych kursów przedmiotowych umożliwia zachowanie proporcji pomiędzy niezbędną wiedzą, a umiejętnością analizowania informacji i ich interpretowania. Program kształtuje także umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwija krytyczne myślenie.

Ponieważ program maturalny w systemie IB trwa dwa lata, w Polsce uczniowie rozpoczynają go w II klasie liceum ogólnokształcącego. Stanowi on doskonałe połączenie nauczania ogólnego z indywidualną specjalizacją. W dużym stopniu uczeń sam buduje swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając po jednym przedmiocie z każdej z 5 lub 6 grup przedmiotowych.

Organizator – International Baccalaureate Organization – sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowością wprowadzania i poziomem realizacji programu w szkole.

OBOWIĄZKOWE GRUPY PRZEDMIOTOWE OFEROWANE PRZEZ SZKOŁY IB

·        grupa 1: język A- język ojczysty

·        grupa 2: język B-drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach, oraz dodatkowe języki obce nowożytne

·        grupa 3: nauki społeczne (człowiek, społeczeństwo)

·        grupa 4: nauki eksperymentalne

·        grupa 5: nauki matematyczne

·        grupa 6: sztuka lub dowolny inny przedmiot z grupy 2,3,4 ( najczęściej dodatkowy język obcy lub dodatkowy przedmiot z grupy 4).

Uczeń musi wybrać 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym (Higher Level- 6 godzin tygodniowo), pozostałe 3 realizuje na poziomie podstawowym (Standard Level – 4 godz. tygodniowo).

Warunkiem uzyskania dyplomu są ponadto:

– ukończenie dwuletniego kursu teorii wiedzy (Theory of Knowledge –TOK). Przedmiot ten jest prowadzony w wymiarze 2 godzin tygodniowo (w sumie co najmniej 100 godzin zegarowych). Jego celem jest nauka podstaw epistemologii oraz wykształcenie krytycznie myślącego, poszukującego i intelektualnie aktywnego młodego człowieka, dostrzegającego związki pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie eseju o objętości 1200-1600 słów na jeden z tematów określonych przez IBO oraz przeprowadzenie prezentacji związanej z zagadnieniami teorii wiedzy na wybrany temat.

– ukończenie programu CAS (Creativity, Activity, Service czyli Kreatywność, Działanie, Służba), który obejmuje pracę na rzecz innych ludzi i środowiska w wymiarze 150 godz. w dwuletnim cyklu nauki. Najistotniejszą częścią CAS jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami zawierającymi oprócz opisu pracy (w j. angielskim)  również samoocenę.

– napisanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu o objętości do 4000 słów w ramach (tzw. Extended Essay). Praca taka jest oceniana zewnętrznie, musi być oryginalna i samodzielna. Jej temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia pod kierownictwem nauczyciela. Praca stanowi etap przygotowawczy do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

Oceny z TOK-u i Extended Essay mają istotny wpływ na punktację uzyskaną na świadectwie maturalnym. Uczeń może uzyskać 3 dodatkowe punkty.

– rozliczenie się ze wszystkich zadań przewidzianych w zasadach oceniania wewnętrznego

– przestrzeganie zasad uczciwości akademickiej określonych w oficjalnym dokumencie IBO- Academic Honesty Guide.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego

Egzaminy Matury Międzynarodowej odbywają się od początku maja. Uczniowie zdają egzaminy z 6 wybranych przedmiotów. Po zakończeniu egzaminu zakodowane prace wysyłane są pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach świata. Sprawdzone prace przesyłane są do centrum egzaminacyjnego IB w Wielkiej Brytanii, a stamtąd wyniki trafiają do głównej siedziby IBO w Szwajcarii. IBO w Genewie wystawia dyplomy
i przekazuje je szkołom. Dyplomy IB uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości publicznych średnich szkół ogólnokształcących w Polsce.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych są ustalane przez Organizację IB. Obowiązującymi dokumentami regulującymi zasady przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych oraz innych komponentów oceniania wewnętrznego składających się na końcowy wynik maturalny są publikacje wydawane przez Organizację IB. Uczniowie są rejestrowani na egzaminy pisemne 8 miesięcy przed majową sesją egzaminacyjną. Każdy uczeń ma prawo przystąpić do sesji egzaminacyjnej w celu podniesienia wyniku z wszystkich lub wybranych przedmiotów 2 razy. Każda próba wiążę się z koniecznością wcześniejszego rejestrowania ucznia i uiszczenia opłaty rejestracyjnej za każdy zdawany przedmiot.

Program matury międzynarodowej adresowany jest do osób pracowitych, systematycznych, skłonnych do poświęceń, pełnych entuzjazmu i ciekawych pomysłów. Realizacja programu to droga odkrywania własnych możliwości, pokonywania słabości, otwarcia się na innych. Daje możliwość nauczenia się skutecznej organizacji pracy, interdyscyplinarnego analizowania problemów i efektywnego pozyskiwania wiedzy. Jest to najcenniejszy kapitał  na całe dorosłe życie.   

źródło:http://www.czestochowa.pl/