Miejsca przyjazne mieszkańcom

kawiarnia_00

„Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” to dwa konkursy, w których mogą uczestniczyć częstochowskie placówki użyteczności publicznej.

Konkursy mają celu promocję miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy.

Nagroda przyznawana jest w formie specjalnego certyfikatu z tytułem „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością” i „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, w 5 kategoriach:

   I kategoria – urzędy,
II kategoria – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
III kategoria – obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
IV kategoria – placówki oświatowe,
V kategoria – placówki służby zdrowia

Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.

Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.

Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, -PUAP.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 21 listopada o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

źródło: Urząd Miasta Częstochowy