Nabór kandydatów na ławników sądowych

lawnik

Tylko do końca czerwca  kandydaci na ławników sądowych mogą składać swoje zgłoszenia na kadencję 2016-2019.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie wystąpił do Rady Miasta Częstochowy o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

– do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 27
w tym do Sądu Pracy – 4

– do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 37
w tym do Sądu Pracy – 19

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

– Jest nieskazitelnego charakteru.

– Ukończył 30 lat.

– Jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.

– Nie przekroczył 70 lat.

– Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

– Posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

– Wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Ławnikami nie mogą być:

– Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

– Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

– Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

– Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

– Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

– Duchowni.

– Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

– Funkcjonariusze Służby Więziennej.

– Radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej www.czestochowa.pl w zakładce „Wybory ławników”, można je także otrzymać w Urzędzie Miasta Częstochowy, pok. 110 (I piętro – Biuro Rady Miasta).