Napisałeś pracę związaną z Częstochową? Zgłoś się do konkursu!

studenci-czestochowa00

Urząd Miasta po raz drugi ogłosił konkurs dla absolwentów częstochowskich uczelni. Autorzy najlepszych prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktorskich związanych z promocją Częstochowy mogą otrzymać nawet 5 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Uczestnikiem konkursu może być absolwent wyższej uczelni działającej na terenie Częstochowy, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Pod uwagę będą brane prace obronione w ostatnim zakończonym roku akademickim poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową z dopiskiem „Konkurs na pracę naukową”, w polskiej wersji językowej, na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
• pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
• wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
• potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
• curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
• streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i nagrody:
za I miejsce – 5000 złotych brutto,
za II miejsce – 4000 złotych brutto,
za III miejsce – 3000 złotych brutto.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.