Nie krzycz! Przytul!

biala-wstazka

Pod hasłem „Nie krzycz! Przytul!” odbędzie się w Częstochowie Kampania Białej Wstążki 2016. W jej ramach skorzystać będzie można z porad specjalistów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki, związanej m.in. z przemocą w rodzinie, czy uzależnieniami.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie – Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na Terenie Miasta Częstochowy.
W ramach kampanii mieszkańcy Częstochowy skorzystać będą mogli z porad specjalistów. Akcja potrwa od 30 listopada do 2 grudnia. Porady udzielane będą od godziny 12.00 do 15.00 w siedzibie MOPS przy ul. POW 2 (sala konferencyjna, I piętro).

Kto będzie udzielał porad?
– Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
– psycholog dziecięcy,
– terapeuta pracujący z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z osobami w kryzysie,
– prokurator,
– kurator,
– przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– przedstawiciel Policji,
– ławnik sądowy,
– przedstawiciel organizacji pozarządowej ETOH.

Jak można skorzystać z porad?

Nie ma żadnych formalności, nie trzeba się wcześniej umawiać, wystarczy przyjść do MOPS w wyznaczonych godzinach.

Szczegółowy harmonogram dyżurów specjalistów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mops.czestochowa.pl .

Zakres porad udzielanych przez specjalistów w ramach Kampanii Białej Wstążki:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: informacje dotyczące działań podejmowanych przez członków Zespołu na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową i działań związanych z realizacją procedury Niebieskiej Karty;
Psycholog dziecięcy: informacje dotyczące problemów wychowawczych, sytuacji kryzysowych w rodzinie wpływających na rozwój dzieci np. rozwód rodziców, przemoc domowa, choroba któregoś z rodziców;
Kurator: informacje dotyczące roli jaką odgrywa kurator w rodzinie, zakresu podejmowanych przez niego czynności w ramach prowadzonego nadzoru w rodzinie;
Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: informacje dotyczące rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie, procedury dotyczącej Niebieskiej Karty, placówek wsparcia dla osób doświadczających przemocy i pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
Prokurator: informacje w zakresie podstaw prawnych i narzędzi formalnych zabezpieczających osoby doświadczające przemocy w rodzinie;
Policja: informacje dotyczące podejmowanych działań na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc domową i czynności podejmowanych przez dzielnicowych w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty;
Ławnik sądowy: informacje dotyczące pism procesowych, opłat sądowych;
Członek MKRPA: informacje dotyczące problemu alkoholowego w rodzinie, placówek, które zajmują się pomocą dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

źródło: UM Częstochowa