Niedziela środków społecznego przekazu – 21 września

abp Depo

Drodzy Ludzie środków

społecznego przekazu,

służący prawdzie…

W roku kanonizacji bł. Jana Pawła II warto przywołać słowa, które zapisał on w liście apostolskim „Il rapido sviluppo” („Szybki rozwój”) z 24 stycznia 2005 r.: „Świat środków społecznego przekazu winien wiernie pełnić swoją funkcję, służąc prawdzie, wolności oraz temu, by w każdym człowieku rozwijało się pełne człowieczeństwo”. Papież zauważa bowiem, że wolność oderwana od prawdy o człowieku wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy. Dlatego dziennikarze, zgodnie ze swoim sumieniem, powinni opierać się siłom nacisku, domagającym się od nich, by przystosowali prawdę do oczekiwań właścicieli mediów czy władzy politycznej. Winni starać się nie tylko informować odbiorców, lecz również ich formować, czyli poniekąd wychowywać odpowiednimi treściami przekazu dziennikarskiego. Jan Paweł II, nawiązując bliski kontakt z ludźmi mediów, nazywał ich swoimi przyjaciółmi. Mówił im, że dziennikarstwo to przede wszystkim służba prawdzie i dobru człowieka.

Uformowany na prawdzie człowiek, zapragnie w sposób odpowiedzialny włączać się w życie społeczne, które jest mu przecież zadane przez Stwórcę. Stąd inny następca św. Piotra – papież Franciszek w swym orędziu na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2014 r.) stwierdza, że rozwój technologii komunikacyjnych przybliża ludzi do siebie, łącząc ich coraz bardziej, a globalizacja sprawia, że są coraz bardziej od siebie wzajemnie zależni. Niestety, pośród ludzkości nadal trwają, czasami bardzo wyraźne, podziały. Na poziomie globalnym dostrzec można wręcz skandaliczny dystans pomiędzy luksusem najbogatszych a biedą najuboższych. Świat cierpi z powodu wielu form wykluczenia, marginalizacji i ubóstwa, a także z powodu konfliktów, w których – zdaniem Papieża – łączą się przyczyny ekonomiczne, polityczne, ideologiczne i niestety także religijne. Stąd też papież Franciszek uważa, że w tym świecie, rozdartym podziałami, media mogą dopomóc, by ludzie poczuli się bliżej siebie nawzajem, pobudzając ich do solidarności i poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia.

Podkreślając rolę mediów w formowaniu społeczeństwa w duchu prawdy i wolności, pragnę wyrazić wdzięczność Wam wszystkim, którzy w sposób odpowiedzialny traktujecie swą medialną misję społeczną, rzetelnie informując i formując odbiorców swej twórczości. Szczególne słowa uznania kieruję do ludzi mediów katolickich, które w trudnych dla wiary katolickiej czasach, służąc prawdzie i wolności, czynią tak wiele dla wychowania odbiorców w wierze, przekazując i wyjaśniając nauczanie Kościoła. Wszystkim zaś ludziom mediów życzę, by światłem prawdy oświecali umysły i dusze tych, którym przekazują swe medialne treści, tak by ich umysły zjednoczyły się w prawdzie, a serca w miłości.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ abp Wacław Depo

Metropolita Częstochowski

Przewodniczący Rady

ds. Środków Społecznego Przekazu

Konferencji Episkopatu Polski

Częstochowa, 21 września 2014 r., Dzień modlitwy w intencji Ludzi służących prawdzie.

Z abp. Wacławem Depo rozmawiała Angelika Sitek