Nowe przepisy w zakresie wycinki drzew

drzewa

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.
Nowe przepisy określają wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

• drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m²
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm- w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
b) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew

Uwaga!
Nowelizacja ustawy nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej oraz drzew lub krzewów objętych specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw.

• Jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody nie można takiego drzewa usunąć dopóki obowiązuje uchwała rady gminy obejmująca to drzewo tą formą ochrony przyrody. Ochrona pomnika przyrody wynika z uchwały rady gminy ustanawiającej dany pomnik i może zostać usunięta w ściśle określonych przypadkach, poprzez zamianę albo uchylenie takiej uchwały,
• W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
• Objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków,
• Jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.