Obradowała Rada Gminy w Janowie

37442-migawka003

Przystąpienie do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, zmiany dotyczące uchwały w sprawie inkasa podatku, czy też nadanie nazwy ulicy – to tylko wybrane tematy, które pojawiły się podczas obrad Rady Gminy w Janowie.

Radni w pierwszej podjętej uchwale dokonali przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Konieczność ta wynika z nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. Zatem z dniem 1 stycznia 2016 r. tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO).

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ ZOZ Gminy Janów radni powołali nowy skład Rady na kolejną kadencję. Skład Rady Społecznej pozostał niezmieniony.

Następnie radni dokonali zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku. Konieczność jej podjęcia jest związana z wyborem nowego sołtysa w miejscowości Czepurka. Dwie kolejne  uchwały dotyczyły spraw społecznych.  Pierwsza – uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016 – 2023, zaś druga  wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała ta  umożliwia: zakup komputerów wraz z akcesoriami,  refundację wydatków ponoszonych w okresie wakacyjnym oraz dopuszcza zakup używanych podręczników, sprzętu sportowego i instrumentów.

Radni  przyjęli także uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie,  chodzi tu o ulicę Tulipanową, konkretnie o część działki związanej z nią. Radni, kolejną uchwałą, udzielili pomocy finansowej gminie Mstów na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kobyłczyce – Zagórze. W dwóch następnych uchwałach wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2016 r. Ostatnia uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Jego głównym przedmiotem działalności będzie kompleksowe zarządzania powstałą siecią światłowodową w Subregionie Północnym.

źródło: Urząd Gminy w Janowie