Ochrona muraw kserotermicznych na górze Wał

rosliny

Gmina Mstów nawiązała współpracę z Fundacją Przyroda i Człowiek w sprawie ochrony muraw kserotermicznych na mstowskiej Górze Wał.
Południowo – wschodni stok Góry Wał porastają murawy kserotermiczne czyli łąki o charakterze stepowym z dużą ilością kwitnących bylin. Na Górze Wał  rośnie: szałwia okręgowa,  driakiew żółtawa, chaber nadreński, kłosownica pierzasta, marzanka pagórkowa, wilczomlecz sosnka, dziewięćsił pospolity, babka średnia i posłonek pospolity. Fundacja Przyroda i Człowiek podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują zwarte stepy łąkowe z  pszeńcem różowym i omanem wąskolistnym. W płatach z omanem wąskolistnym utrzymuje się niewielka populacja dziewięćsiłu popłocholistnego pochodząca z introdukcji dokonanej przez Romualda Olaczka i Marię Ławrynowicz. Jest to jedyne na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej i jedno z nielicznych w Polsce stanowisk tego gatunku. Na stoku niestety widać zarastanie muraw kserotermicznych co może doprowadzić do wymarcia   dziewięćsiłu popłocholistnego. Fundacja zaproponowała: usuwanie podrostów drzew i odrośli krzewów, usuwanie roślin, które zagrażają murawom, ochronę poprzez wypas zwierząt i prowadzenie monitoringu przyrodniczego. Na realizację ochrony muraw Fundacja chce uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina Mstów chce  by na Górze Wał powstały ścieżki, które pozwolą na swobodne dojście do miejsc, z których można podziwiać kwitnące murawy i umieszczenia tablicy informacyjnej.