Od jutra nowe przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa

16 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Co przewiduje projekt po konsultacjach, skierowany do Rady Ministrów?
Obostrzenie można sprowadzić do prostej zasady – zakładasz maseczki/zakrywasz usta i nos, zawsze wtedy, gdy jesteś poza domem:
– na drogach i placach,
– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej,
– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba, że obsługują klientów,
– na terenie nieruchomości wspólnych,
– w środkach publicznego transportu zbiorowego,
– taksówkach lub autach świadczących usługę przewozu osób,
– na wyraźnie polecenie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości.
Kiedy nie trzeba nosić masek?
– podczas korzystania z pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo osoby zamieszkujące ze sobą,
– w przypadku dziecka do ukończenia 4 roku życia;
– w przypadku osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane)
– w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
– w przypadku kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego, organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący taką działalność zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób
– w przypadku duchownego sprawującego kult religijny
– w przypadku żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

źródło: Starostwo Powiatowe w Częstochowie