Odnowa Starego Rynku

odnowa starego rynku

Wiele wskazuje na to, że w wyniku wejścia w życie przeforsowanej przez posłów 23 lipca ustawy o rewitalizacji, Stary Rynek – jako jedna z najbardziej zdegradowanych dzielnic Częstochowy – będzie mógł skorzystać ze strumienia pieniędzy, jaki wypłynie ze środków przygotowanych na rewitalizację dzielnic i terenów poprzemysłowych. Co istotne, obszar zdegradowany może być poddany procesowi rewitalizacji nie tylko z uwagi na zły stan techniczny występujących na nich budynków i infrastruktury, ale ponadto m.in. ze względu występujące wśród mieszkańców tego terenu problemy bezrobocia, ubóstwa, czy przestępczości lokalnej. Stary Rynek wydaje się w pełni spełniać te przesłanki.