Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

bezdomni

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. (ze środy na czwartek) od godziny 19.00 do 6.00 odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m. in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

Zgodnie z założeniami badania będzie się ono odbywać w następujących miejscach:

1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”,

2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),

3/ hospicjum,

4/ Areszt Śledczy,

5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),

6/ placówki leczenia odwykowego,

7/ ośrodek interwencji kryzysowej,

8/ dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS,

9/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.

Badanie liczby osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych będzie kolejną okazją do udzielenia, w razie potrzeby, pomocy doraźnej w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa.

Liczenie w tych miejscach przeprowadzą dwa patrole, w skład których wejdą streetworkerzy oraz dodatkowo w pierwszym patrolu strażnicy miejscy, a w drugim funkcjonariusze Policji.

Bezpośredni kontakt z osobą bezdomną to także kolejna okazja do podjęcia próby skierowania jej do ogrzewalni lub placówki całodobowej. Pozwoli on także ocenić zakres koniecznej pomocy – również tej, która może zostać udzielona już po zakończeniu liczenia – w postaci schronienia, posiłków, środków czystości,odzieży i obuwia, zakupu leków.

Ogólnopolskie Badanie liczby osób bezdomnych odbywa się co dwa lata.

W Częstochowie od 2012 r. badanie odbywa się corocznie ze względu wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.

Poprzednie badanie miało charakter wojewódzki i odbyło się w nocy z 27 na 28 stycznia 2016 roku. Wówczas jego wyniki wskazały, że na terenie miasta Częstochowy przebywały 382 osoby bezdomne.

Zgodnie z założeniami realizacja badania w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Wynik ten pozwoli na jeszcze dokładniejsze planowanie i prowadzenie działań ograniczających i niwelujących negatywne skutki tego zjawiska w gminie.

W związku z tym w trakcie realizacji badania będzie wypełniany Kwestionariusz osoby bezdomnej – z zastrzeżeniem, że nie będą od osób pobierane żądane dane personalne. Pomocy w uzupełnieniu ankiety będą udzielali streetworkerzy.

Warto dodać, że działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym są prowadzone na bieżąco przez częstochowskie służby (m.in. MOPS, Straż Miejską, Policję) oraz organizacje pozarządowe wchodzące w skład Partnerstwa Lokalnego. Szczególnie w miesiącach zimowych działania te są wzmożone, a w te noce, gdy temperatura spada mocno poniżej zera włączane jest dodatkowe patrolowanie miejsc niemieszkalnych przez strażników miejskich i streetworkerów MOPS, którzy równocześnie rozdysponowują przebywającym tam osobom gorący posiłek .
Najbliższa akcja dowożenia ciepłego posiłku zaplanowana jest na dzisiejszą noc (7.02.2017).