Podatek od nieruchomości

podatek

Rozpoczęła się akcja wymiarowa – dostarczanie decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2017 rok. Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje podatkowe otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości, ale podatek trzeba zapłacić tylko jeden.

Decyzje podatkowe – jako odrębną przesyłkę – otrzymują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego ilu ich jest. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w każdej decyzji, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zapłata podatku przez jednego z nich, lub kilku – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W przypadku wpłat podatku proporcjonalnie do posiadanych udziałów, podział kwoty podatku leży w gestii współwłaścicieli.

Decyzje podatkowe doręczane są mieszkańcom Częstochowy przez pracowników Urzędu Miasta bezpośrednio na adres zamieszkania.

Przypominamy, że o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.

Ważne! W związku ze zmianami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność następuje jednorazowo w terminie pierwszej raty, a więc do 15 marca 2017 r. Przypominamy, że od nieterminowo dokonanych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Prosimy zatem o dotrzymywanie terminów wpłat, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.
Zmiany ustawy spowodowały ponadto, że nie ustala się podatku w kwocie nie przekraczającej 6 zł. Decyzje takie nie będą wystawiane.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują również nowe wzory formularzy podatkowych – zarówno dotyczące osób fizycznych jak i osób prawnych – dostępne na stronie UM Częstochowy.

źródło: UM Częstochowa