Podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Złoty Potok o zatrudnieniu odpłatnym skazanych

4 listopada 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa i Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok mgr inż. Andrzej Krzypkowski podpisali umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie stale podejmują zintensyfikowane działania dążące do pozyskania nowych miejsc pracy dla osadzonych. Efektem tych działań jest dzisiejsze podpisanie umowy o zatrudnieniu skazanych. W ramach zawartej umowy grupa 4 skazanych będzie zatrudniona przy rozbiórce budynków i pracach porządkowych – sprzątaniu zalegających śmieci i odpadów na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok.
Zatrudnienie jest jednym z podstawowych środków oddziaływań penitencjarnych, który umożliwia kadrze penitencjarnej wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw. Zatrudnienie odpłatne daje skazanym możliwość spłacania nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody czy spłatę zobowiązań ofiarom przestępstw. Taka forma zatrudnienia daje również możliwości i szansę na finansowe wsparcie rodziny.
W Areszcie Śledczym w Częstochowie w ramach zatrudnienia odpłatnego osadzeni wykonują m.in. prace:
– poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta u kontrahentów pozawięziennych;
– porządkowe oraz pomocnicze na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
– w przywięziennych przedsiębiorstwach państwowych.
Wskaźnik powszechności zatrudnienia wśród skazanych (zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego) w październiku 2022 r. w częstochowskiej jednostce penitencjarnej wyniósł 63,30%.

Od 2016 roku Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna wprowadziła program „Praca dla więźniów”, którego celem było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych. Dzięki programowi zatrudnienie wśród skazanych i ukaranych kwalifikujących się do pracy wynosi obecnie ponad 95 proc. Są to aktualnie najwyższe wskaźniki od początku realizacji programu „Praca dla więźniów”. W 2015 roku pracowała tylko nieco ponad 1/3 osadzonych. W ramach programu „Praca dla więźniów” wybudowano hale produkcyjne na terenie jednostek penitencjarnych tworząc tym samym nowe miejsca pracy dla osadzonych.
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności to również korzyści dla pracodawców. Każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 35% wartości wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Opracowanie i zdjęcia: por. Maria Warzecha