Podsumowano 10 lat realizacji programu „Razem bezpieczniej” w województwie śląskim

razem bezp.

„Oko Elektronicznego Strażnika” w Łaziskach Górnych, miasteczko ruchu drogowego w Zawierciu, monitoring w mikołowskich szkołach oraz autobusach częstochowskiego MPK – to tylko niektóre projekty zrealizowane w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej 2007–2015”.

– 10 lat program żył i rodził znakomite projekty obywatelskie, służące poprawie bezpieczeństwa. Za to dziękuję – mówił I wicewojewoda Jan Chrząszcz.

– Z początku to było bardzo skromne przedsięwzięcie i nie sądziliśmy, że przyniesie tak dobre efekty. Głównym celem programu była poprawa współpracy między obywatelem a policją, stworzenie między nimi naturalnego partnerstwa – podkreślał Andrzej Szczeponek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Jeśli choć jedno dziecko dzięki zajęciom w miasteczku ruchu drogowego nie uległo wypadkowi to już jest sukces – tłumaczył wicewojewoda Jan Chrząszcz. Program przyczynił się także do poprawienia statystyk definiujących poziom bezpieczeństwa – w ciągu 10 lat odczucie bezpieczeństwa wzrosło o 10 proc., wzrosło zaufanie do policji o 9 proc., odnotowano spadek przestępstw drogowych o 61 proc.

Podczas spotkania wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Mariusz Trepka uhonorowali 30 osób reprezentujących: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki, Komendę Wojewódzką Policji, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, WORD w Katowicach, Miejski Zespół Szkół w Czeladzi, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żywcu, TVP 3, Mysłowicki Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – beneficjentów ministerialnego programu, którzy w latach 2007-2015 aktywnie brali w nim udział.

Wojewoda Jan Chrząszcz przypomniał, ze program „Razem bezpieczniej” jest kontynuowany – za 11 dni kończy się termin zgłaszania nowych inicjatyw. Zwiększyła się też pula środków z 3 do 5 mln złotych, a gminy do 10 tysięcy mieszkańców łatwiej będą mogły zdobyć środki na poprawę infrastruktury drogowej. Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Program „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Patronem programu jest Władysław Stasiak – pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Założeniem programu jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia poprzez połączenie działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tegoroczna edycja programu ma trzy główne cele:

bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży,
edukacja dla bezpieczeństwa
W budżecie państwa na rok 2017 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 5 mln złotych.