Podsumowano program Rodzina 500+

W Częstochowie odbyło się spotkanie kierownictwa resortu rodziny z samorządowcami i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, podczas którego podsumowano dotychczasową realizację programu Rodzina 500+. Podobne spotkania odbyły się w całej Polsce.

Informacje o tym, jak przebiegała realizacja programu w regionie oraz dane liczbowe przedstawili: Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Podkreślano cele związane z wdrożeniem programu, w szczególności zmniejszenie wskaźników ubóstwa wśród dzieci.

Przedstawiciel ministerstwa wysłuchał także uwag, sugestii i propozycji zmian programu Rodzina 500+. Realizatorzy postulowali m.in. zmianę obecnie obowiązującego terminu przyjmowania wniosków na kolejny okres rozliczeniowy, czy wprowadzenie dodatkowych narzędzi i motywatorów służących aktywizacji osób bezrobotnych w związku z coraz większymi trudnościami w aktywizacji zawodowej osób niepracujących i korzystających ze świadczeń. O tym, które z nich będą uwzględnione, zdecyduje resort.

W Częstochowie liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na koniec lutego 2017 roku wynosiła 12 547, a kwota jaką MOPS wypłacił do tego dnia to 95 mln 788 tys. zł.