Pomoc związana z kryzysem COVID-19

grafika źródło: ww.gov.pl

Od 9 do 30 września 2020 roku, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19.
1 września zostało opublikowane ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tej sprawie. Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
1. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:
– 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
– 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
– 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
– 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
– 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.
– oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.;
lub
2. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;
lub
3. Według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
– kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
– lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
– lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;
lub
4. W 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m²;
b) lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m².
Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji. Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesłać przesyłką rejestrowaną.
Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Informacje na temat tej pomocy można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, a takze pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

źródło: www.gov.pl