Posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

źródło fot.: www.gov.pl

Pod przewodnictwem Michała Wosia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 15 lutego 2021 r. obyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym VI kadencji, którą premier powołał na lata 2020–2024.
Podczas obrad w trybie wideokonferencji przeprowadzono wybory wiceprzewodniczącego rady. Został nim Krzysztof Rybka – sędzia, zastępca dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Wybrano również dwóch członków prezydium Rady Głównej – jej organu wykonawczego – prof. Marka Konopczyńskiego z Uniwersytetu w Białymstoku i płk. Włodzimierza Głucha – dyrektora Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
Powołane zostały także dwie komisje – pierwsza z nich zajmie się nowelizacją rozporządzenia premiera w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej, a także rad terenowych – jej odpowiedników. Chodzi o ich sprawną współpracę i skuteczne działanie na rzecz readaptacji społecznej skazanych.
Druga z komisji skupi się na przygotowaniu dokumentu strategicznego dotyczącego ułatwienia readaptacji skazanych. Chodzi o większą skuteczność resocjalizacji, bo dziś system pomocy skazanym reguluje wiele aktów prawnych, co nie ułatwia wprowadzania w życie konkretnych rozwiązań.
Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, powoływanym przez premiera. W jej skład wchodzą też m.in. przedstawiciele ministrów: pracy, rodziny i polityki społecznej; zdrowia; edukacji; spraw wewnętrznych i administracji, obrony oraz komendanta głównego policji i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej; prokurator wyznaczony przez Prokuratora Generalnego oraz przedstawiciele stowarzyszeń, kościoła; związków zawodowych i świata nauki.
Rada koordynuje działania organów państwa i przedstawicieli społeczeństwa służące zapobieganiu przestępczości i pomocy w readaptacji społecznej oraz kontroli i ocenie polityki penitencjarnej. Rada przedstawia także wnioski i opinie na temat podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej. Ma też inicjować i wspierać badania naukowe służące zapobieganiu przestępczości i readaptacji skazanych.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości