Prezydent podpisał nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach

źródło fot.: www.gov.pl

W ramach tzw. Programu „Czystość Plus” zapoczątkowano prace nad projektem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aby ułatwić wdrożenie części zmian jeszcze w tym roku, zawarto je w dwóch projektach ustaw. Podpisana 21 grudnia 2020 r. przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera pierwszą część, najpilniejszych zmian w zakresie gospodarki odpadami.
Głównym celem tej ustawy jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami, w szczególności:
– zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych na gminy poziomów recyklingu oraz przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych;
– obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;
– ułatwienie dostępu do instalacji przetwarzających odpady.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.
Pozostałe, zapowiadane zmiany w ramach Programu są procedowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD163 i w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji.

źródło: www.gov.pl