Program „Aktywny samorząd” dla niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresaci programu (Moduł I):

Obszar A – Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar A – Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B – Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Obszar C – Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C – Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresaci programu (Moduł II):

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie miasta Częstochowa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 18 19, (pokój numer 18).
Druki wniosków są dostępne w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością oraz na naszej stronie internetowej w zakładce “Formy pomocy”.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I – wnioski będą przyjmowane: od 3.04.2017 r. do 30.08.2017 r.

Moduł II –wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:

1)od 13.03.2017 r. do 30.03.2017 r. (pierwsze półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2016/2017)

2)od 15.09.2017 r. do 10.10.2017 r. (drugie półrocze – wnioski dotyczące roku akademickiego 2017/2018)

Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

źródło: MOPS Częstochowa, własne