Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Radomsku

komin1

Miasto Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Od dziś (piątek, 3 lutego) na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce Biuro Obsługi Interesantów – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami można pobrać deklarację udziału w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji” realizowanego za pośrednictwem Urzędu Miasta Radomska z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Budżet Programu stanowi 22 mln złotych w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi, z limitem wypłat na poszczególne lata: 1) 11 mln złotych – rok 2017, 2) 11 mln złotych  – rok 2018.

Beneficjentami Programu są jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast odbiorcami końcowymi: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego – korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Deklarację należy składać w terminie od 6 lutego do 17 marca w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska. W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji można kontaktować się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami pod nr. tel. 44 685 44 96, 44 685 45 01, 44 685 44 99.