Programy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi

rada-miasta

Rada Miasta przyjęła dwa dokumenty w obszarze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – program roczny na rok 2017 oraz wieloletni, na lata 2017-2020. W Częstochowie działa obecnie ponad 750 organizacji trzeciego sektora.

Program roczny ma na celu kształtowanie partnerstwa miasta i organizacji poprzez wspólne działania służące określaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie społecznej aktywności. Wśród celów szczegółowych programu znalazło się m.in. wspieranie organizacji w realizacji ich zadań statutowych czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i wspieranie ich liderów.

Program wieloletni bardziej długofalowo projektuje działania przyczyniające się do rozwoju Częstochowy jako miasta, w którym mieszkańcy chętnie samoorganizują się i – przy współpracy z samorządem – aktywnie uczestniczą
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, bazując na wspólnych celach
i wartościach. Został opracowany po konsultacjach z organizacjami pożytku publicznego i uwzględnia doświadczenia wynikające z  dotychczasowej współpracy. Ma służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerskim relacjom pomiędzy samorządem a organizacjami, a także zdynamizowaniu działań w sferze zadań publicznych oraz podniesieniu ich skuteczności i efektywności. Stawia sobie także za cel m.in. diagnozowanie sytuacji społecznej w mieście – określanie problemów i potrzeb mieszkańców, ich skali oraz sposobu reagowania na nie, integrację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych czy poszerzenie możliwości komunikacji przedstawicieli miasta i służb miejskich z mieszkańcami.

Współpraca z organizacjami ma być oparta na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Pod koniec 2015 roku w Częstochowie zarejestrowane były 753 organizacje pozarządowe, z czego status organizacji pożytku publicznego miały 72 podmioty. Były wśród nich m.in. 142 fundacje, 81 stowarzyszeń, 20 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 związki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 7 spółdzielni socjalnych. Siedzibę zarządu głównego w naszym mieście posiadało 429 organizacji, a charakter jednostki terenowej miało 119.

Częstochowskie organizacje działają głównie w obszarach sportu, turystyki, rekreacji i hobby, rynku pracy i spraw społecznych, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki oraz edukacji i wychowania. Ich aktywność jest zróżnicowana ze względu na posiadany potencjał oraz strukturę wiekową członków.

Głównymi źródłami finansowania tych organizacji są fundusze zewnętrzne – w tym dotacje samorządowe – oraz składki członkowskie. Poza tym środki pochodzą z darowizn i od prywatnych sponsorów, rzadziej z odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. Dla organizacji pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które w ostatnich latach systematycznie rosną, m.in. dzięki prowadzonej wspólnie przez miasto i częstochowskie organizacje pożytku publicznego akcji „Zostaw 1% podatku w Częstochowie”.

Główną formą współpracy samorządu Częstochowy z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie im zadań publicznych do realizacji na podstawie otwartych konkursów ofert, a także w trybie pozakonkursowym, tzw. małych zleceń. Miasto przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania i edukacji, edukacji ekologicznej, sportu, turystki i rekreacji, ochrony zwierząt, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.

Z przyjętymi przez Radę Miasta uchwałami można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy:

Program roczny:

http://bip.czestochowa.pl/uchwala/1152824/uchwala-nr-414-xxx-2016

Program wieloletni:

http://bip.czestochowa.pl/uchwala/1152826/uchwala-nr-415-xxx-2016

źródło: Urząd Miasta Częstochowy