Radomsko: radni przyjęli stanowisko w sprawie obwodnicy

sesja

W dniu 15 lipca podczas drugiej części XXVIII Sesji Rady Miejskiej zwołanej w trybie nadzwyczajnym radni przyjęli stanowisko w sprawie wariantu przebiegu południowej części obwodnicy miasta. Radni podjęli swoje stanowisko stosunkiem głosów 15 „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących”.

 Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91 podjęte podczas XXVIII Sesji w dniu 15 lipca 2016 r.

W dniu 04.01.2016 roku Rada Miejska w Radomsku w związku z:

1) ogłoszonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dodatkowymi konsultacjami społecznymi w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 91 oraz budowy obwodnicy miasta Radomska w ciągu drogi krajowej nr 91,

2) deklaracjami Posłów na Sejm RP ziemi radomszczańskiej wybranymi w wyborach parlamentarnych w 2015 r., że pojawia się możliwość wytyczenia trzeciego tzw. ”społecznego” wariantu przebiegu południowo-zachodniego odcinka obwodnicy miasta Radomska innego niż „A po KOPI” i C społecznie nieakceptowanych zdecydowała się uchylić swoje wcześniejsze stanowisko z dnia 10 marca 2014 r. preferujące wariant „A po KOPI”.

W dniu 12 lipca 2016 r. podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku w obecności mieszkańców miasta i przedstawiciela GDDKiA, posłowie ziemi radomszczańskiej deklarowali dalsze starania o wytyczenie tzw. wariantu „społecznego”.

Na dzień dzisiejszy pomimo upływu sześciu miesięcy brak jest  konkretnych rezultatów prowadzonych przez posłów działań w opracowaniu tzw. trzeciego wariantu „społecznego” (zarówno w materiałach RDOŚ oraz Urzędu Miasta Radomsko).

Biorąc pod uwagę toczące się postępowania środowiskowe i analizując warianty tj. „A po KOPI” oraz C, Rada Miejska po analizie przedstawionych danych, postanawia wskazać wariant ”A po KOPI” jako wariant mniej szkodliwy społecznie.

Radni Rady Miejskiej w Radomsku apelują jednocześnie o korektę przebiegu tego wariantu na etapie projektu wykonawczego, aby ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie na nieruchomości przy
ul. Wypoczynkowej w Radomsku.

W momencie realnych działań posłów na rzecz opracowania wariantu trzeciego „społecznego” podpartego konkretnymi opracowaniami i zapewnieniem finansowania, Rada Miejska podejmie rewizję swojego stanowiska.

***

Zgodnie z protokołem nr 18/2011 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 11 sierpnia 2011r. w Warszawie , na której analizowano warianty przebiegu odcinka obwodnicy Miasta Radomska.

W wariancie „A po KOPI” stwierdzono ilość budynków do wyburzenia w ilości 18 sztuk, w wariancie C określono 28 sztuk budynków do wyburzenia.

W wyniku analizy przeprowadzonej przez Urząd Miasta ,  w liczbie tych budynków znajduje się 6 budynków mieszkalnych przy przebiegu wariantu „A po KOPII” oraz 13 przy przebiegu wariantu C.

Wariant „A po KOPI” jest wariantem mniej uciążliwym dla mieszkańców, ponadto ingeruje w znacznie mniejszym stopniu w obszary gęstej zabudowy miejskiej.

Przy przebiegu drogi w wariancie” A po KOPI” zawarte są prostsze, czytelniejsze dowiązania w postaci skrzyżowań do istniejących dróg miejskich.

Wariant” A po KOPI” dodatkowo umożliwia rozwój przedmiotowego odcinka poprzez połączenie do drogi wojewódzkiej ulicy Gidelskiej zapewniając dodatkowo przekierowanie ruchu tranzytowego z drogi wojewódzkiej.

Źródło/fot. UM Radomska