Radomsko: Wkrótce ruszy przebudowa mostka

mostek

Na kwiecień br. zaplanowano rozpoczęcie robót inwestycyjnych w Radomsku. Pierwsze z nich związane są z przebudową wiaduktu kolejowego nad drogą łączącą ul. Reymonta z ul. Sierakowskiego (zadanie wspólnie współfinansowane przez miasto i PKP PLK) oraz rozbudową układu drogowego ulic Reymonta, Sierakowskiego i Warszyca, w tym rozbudową systemu kanalizacji deszczowej i niezbędnej infrastruktury drogowej w tym rejonie (zadanie finansowane ze środków budżetu miasta).

Druga inwestycja prowadzona wyłącznie przez miasto polegać będzie na rozbudowie systemu odprowadzenia wód deszczowych z dróg na terenie Radomska wraz z konieczną rozbudową układu drogowego. Prace prowadzone będą równolegle z przebudową wiaduktu. Najważniejszym elementem tej inwestycji będzie zmiana przebiegu kolektorów kanalizacji deszczowej. Kolektor w ul. Sierakowskiego odprowadzający wody opadowe m.in. z ulic Krasickiego i Sucharskiego zostanie poprowadzony pod nasypem kolejowym i włączony do istniejącego kolektora w ul. Reymonta na wysokości łącznika przy wiadukcie. W ulicach Warszyca i Sierakowskiego powstaną nowe odcinki kolektorów deszczowych. Pierwszy przebiegać będzie pod torami aż do ul. Reymonta, drugi zaś odwadniający będzie odprowadzał wody opadowe do podziemnego zbiornika retencyjnego, i dzięki nowej przepompowni do sieci deszczowej.

W związku z planowanymi inwestycjami wystąpią czasowe zakłócenia zarówno w ruchu kolejowym, jak i kołowym.

Źródło/Fot: UM Radomsko