Rodzina w Bożym planie zbawienia – List pasterski Arcybiskupa Metropolity częstochowskiego

abp-deposw-rodzina

Rodzina w Bożym planie zbawienia
List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
na Święto Chrztu Pańskiego

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka !

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Był on uprzywilejowanym czasem głoszenia i przeżywania prawdy o niepojętej miłości Boga do każdego z nas. Przed nami nie tylko nowy 2017 r., ale kolejne etapy roku kościelnego, który przeżywamy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Czeka nas zatem wiele zadań na polu głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu. Szczególnym adresatem Ewangelii a zarazem miejscem jej głoszenia jest chrześcijańska rodzina. Spróbujmy odczytać dzisiejsze słowo Boże w odniesieniu do życia małżeńskiego i rodzinnego.

1. Boży plan zbawienia

Dzisiejsza Ewangelia opisuje nam udzielenie chrztu Jezusowi przez św. Jana Chrzciciela. O ile zastanawia przystąpienie Jezusa do chrztu, czemu wyraz daje zaskoczony św. Jan, o tyle nie dziwi sama praktyka chrztu. Chrzest czy inne rytualne obmycia były znane i praktykowane w starożytności przez wiele ludów jako wyraz wewnętrznej przemiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. Takiego chrztu udzielał św. Jan Chrzciciel głosząc bliskie nadejście Mesjasza Pańskiego i wzywając do nawrócenia.
Jaka zatem jest wymowa przystąpienia Pana Jezusa do chrztu? Postawa Jezusa jest wyrazem uniżenia i pokory Syna Bożego, a także odkupieńczej miłości i solidarności z pogrążonym w grzechu rodzajem ludzkim. Warto również zwrócić uwagę na uzasadnienie chrztu podane przez samego Jezusa. Mówi On, że przychodzi wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, a więc posłusznie poddaje się woli Ojca. Chrzest Jezusa jest realizacją kolejnego etapu Bożego planu zbawienia, co potwierdza pierwsze w Nowym Testamencie objawienie Boga w komunii Trzech Osób.
Otwarte niebiosa, zstępujący Duch Święty i głos Boga Ojca wskazują na niezwykłość wydarzenia. Jezus objawia się nam jako umiłowany Syn Boży, posłany przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka. Przychodzi otworzyć oczy niewidomym, z zamknięcia wypuścić jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Nie tylko przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, ale nadal jako zmartwychwstały Pan działa w Kościele w mocy Ducha Świętego.

2. Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym

Objawienie Boga w komunii Trzech Osób przypomina nam prawdę o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest Miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie do miłości oraz wspólnoty. Małżeństwo jest realizacją tego powołania (FC 11). Jezus Chrystus odnosząc się do pierwotnego planu Boga dotyczącego małżeństwa, nie tylko podkreśla nierozerwalną jedność między mężczyzną a kobietą, ale podnosi związek małżeński do godności sakramentu świętego. Poprzez sakrament małżeństwa, który jest darem dla uświęcenia i zbawienia, Chrystus jest z małżonkami. Daje im moc pójścia za sobą, wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie oraz wzajemnego noszenia swoich ciężarów (KKK 1642).
Zgodnie z planem Bożym istnieje nierozerwalny związek między miłością małżeńską a przekazywaniem życia. Pan Bóg uczynił mężczyznę i kobietę współpracownikami swego dzieła stworzenia, a także narzędziami swojej miłości. Powierza im odpowiedzialność za przyszłość rodziny ludzkiej poprzez przekazywanie życia. Zgodnie z zamysłem Bożym rodzina jest miejscem, gdzie życie się rodzi i otaczane jest troską, a jednym z podstawowych zadań rodziny jest radość i trud wychowania dzieci. W ten sposób zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa (AL 81, 88). Warto przywołać też słowa św. Jana Pawła II skierowane do Polaków w październiku 1980 r.: „Kościół zdradziłby człowieka, gdyby nie głosił mu orędzia o małżeństwie i rodzinie według zamysłu Boga”.

3. Nasza odpowiedź

Napawa nadzieją fakt, że pomimo licznych i widocznych oznak kryzysu małżeńskiego i rodzinnego, pragnienie założenia i posiadania szczęśliwej rodziny jest nadal żywe wśród ludzi młodych. Realizacja tego pragnienia wymaga właściwego przygotowania, w którym ukazanie właściwej wizji życia małżeńskiego i rodzinnego odgrywa kluczową rolę. Trzeba zatem z całą stanowczością powiedzieć, że warunkiem szczęśliwego życia małżeńskiego i rodzinnego jest życie zgodne ze zbawczym planem Boga dotyczącym małżeństwa oraz rodziny.
Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, a więc uczenie się prawdziwej miłości, nie jest czymś, co można osiągnąć poprzez krótki kurs poprzedzający małżeństwo. Dokonuje się poprzez całe życie dziecięce i młodzieńcze, z okresem narzeczeństwa włącznie. W złożonej rzeczywistości społecznej wobec licznych wyzwań, przed jakimi stoi rodzina – jak mówi papież Franciszek – przygotowanie do małżeństwa wymaga większego zaangażowania całej wspólnoty chrześcijańskiej (AL 206, 208).
Przygotowanie do małżeństwa można podzielić na przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. Przygotowanie dalsze rozpoczyna się w chwili urodzenia i dokonuje się przede wszystkim w rodzinie. Tymi, którzy są najlepiej przygotowani do związku małżeńskiego, to osoby, które od własnych rodziców nauczyły się, czym jest małżeństwo chrześcijańskie. Przygotowanie bliższe dotyczy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, która przyjęła sakrament bierzmowania. Dokonuje się w parafii i jest realizowane poprzez roczną katechizację, której celem jest pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinie. Również na tym etapie niezastąpioną rolę odgrywa świadectwo chrześcijańskich małżonków i rodzin. Ostatni etap przygotowania do małżeństwa to przygotowanie bezpośrednie, które obejmuje spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, odbycie katechez przedślubnych i spotkań w poradni rodzinnej, udział w dniu skupienia i rozmowie sprawdzającej wiedzę narzeczonych dotyczącą małżeństwa i rodziny. Papież Franciszek podkreślając ważność przygotowania do sakramentu małżeństwa, mówi, że istnieje wiele uprawnionych sposobów organizacji bezpośredniego przygotowania do małżeństwa.
W Archidiecezji Częstochowskiej z dniem 1 stycznia 2017 r., oprócz spotkań z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa będzie się dokonywać w ramach czterech Oddziałów Regionalnych Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret”. Księża – Kierownicy Oddziałów w Częstochowie, Radomsku, Zawierciu i Wieluniu we współpracy z osobami duchownymi, życia konsekrowanego i świeckimi będą się starli w sposób jak najlepszy przygotować narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Niech nasz „Nazaret”, idąc za myślą bł. Pawła VI, przypomina czym jest rodzina, czym jest komunia miłości i jak niezastąpione jest wychowanie w rodzinie.
Pragniemy wszyscy poprzez modlitwę towarzyszyć osobom, które przygotowują się do sakramentu małżeństwa. Sposobnością do modlitwy za narzeczonych i wszystkie rodziny jest obchodzony w 2017 r. Jubileusz 100. lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie. Na tę jubileuszową okoliczność Ojciec Święty Franciszek udzielił łaski specjalnych odpustów wszystkim nawiedzającym Bazylikę Archikatedralną Świętej Rodziny w Częstochowie. Dlatego proszę, by w tym roku wszystkie parafie naszej archidiecezji w ramach wspólnoty dekanalnej zorganizowały pielgrzymkę do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie z intencją modlitwy za rodziny.

Na cały Rok Pański 2017 z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

(-) + Wacław Depo
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 5 stycznia 2017 r.

********

Kuria Metropolitalna Częstochowa, 5 stycznia 2017 r.
w Częstochowie
L.dz. 19/4.1/2017
Z a r z ą d z e n i e

Powyższy list należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę
8 stycznia br.

(-) ks. Marian Szczerba
Wikariusz Generalny